Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
 Materias
  Redacción e locución publicitaria
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* As metodoloxías docentes mantéñense, e impártense a través das salas virtuais do Campus Remoto de *UVigo, e co apoio da plataforma de teledocencia FAITIC.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (tutorías). As tutorías co alumnado realizaranse nas Salas de Profesorado no Campus Remoto, previa cita no correo electrónico do docente.

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir: non se modifican.

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe. Non se considera.

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas que se modifican. Si elimínanse as clases presenciais, os sistemas de avaliación mantéñense, pero modifícase a ponderación. O exame co que se avalía as competencias adquiridas terá un valor do 40% da nota final, e os traballos e proxectos un 60%. Invertindo así as ponderaciones.

* Novas probas: ampliaríase o plan de traballos e proxectos, individuais e en grupo.

* Información adicional
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000