Educational guide 2023_24
Facultade de Comunicación
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
 Materias
  Creatividade publicitaria
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Traballos en grupo desenvolvidos na aula. Os contidos explicaranse previamente 40 A2
A3
C2
C13
D2
D3
Seminario Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten profundar ou complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas 20 A2
C13
D2
D3
Exame de preguntas obxectivas Proba para avaliar os contidos teóricos desenvolvidos ao longo da materia 40 A3
C2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

É RESPONSABILIDADE DO ALUMNO
OU ALUMNA ESTAR ATENTO Á INFORMACIÓN SUBIDA E RECOMPILAR A INFORMACIÓN ESPECÍFICA E COMPLEMENTARIA E COMPLEMENTARIA QUE SEXA PRECISA PARA SUPERAR A MATERIA.*EVALUACIÓN CONTÍNUA:- Proba teórica (40%): Inclúe os
temas e contidos vistos na aula, complementados coa bibliografía. O
alumno deberá presentarse a un exame nas datas do calendario oficial
aprobado en Xunta de Facultade. 
 Para aprobar a teoría debe obterse, como minimo, un 5 sobre 10. 

- Prácticas (40%): as clases prácticas son presenciais e obrigatorias. A non asistencia ao 15% das
clases prácticas supón a non aprobación de dita parte por evaluación contínua: 

 - As prácticas desenvólvense semanalmente, a través de traballos en grupo, que se expoñen en clase e serán puntuados na
aula tras cada presentación. *AdemÃ*s, cada grupo debe desenvolver unha
estratexia creativa e proposta de *campaÃ�á partir dun *brief, traballo final
da materia, que *deberà entregarse nas datas indicadas no seu momento e
que se expón na aula.

A *informaci�*n sobre a *puntuaci�*n de cada
traballo *serà facilitada pola docente ao comezo do curso.
Para aprobar as prácticasdebe obterse nelas,
como mínimo, un 5 sobre 10. 
 
- Seminarios (20%):  Traballos
*grupales sobre un tema concreto explicado na aula. A asistencia á
*presentaciÃ�*n dos contidos dos seminarios *tambiÃ�*n é presencial e
obrigatoria para todos os membros do grupo. 
Para aprobar os seminarios debe obterse, como minimo, un 5 sobre 10.

Observacións
sobre a *Evaluaci�*n *cont�*nua:

- Para
superar a materia é necesario aprobar todas as partes da mesma (obter
polo menos 5 puntos sobre 10 en cada unha delas),
que *serÃ*n ponderadas da forma establecida para obter a nota final. 
- O docente *valorarà *aÃ�*adir até un
punto na *puntuaciÃ�*n individual final do alumno si a súa asistencia ás
clases *teÃ�ricas foi superior ao 75%. 
- En caso de non superar algunha das
partes da materia (*teorÃ�a, prácticas e seminarios), a nota final nesta
convocatoria *serà a *m�*nima das notas obtidas nos distintos
apartados que son avaliados, valorados cada un deles nunha escala de 0 a 10..


 *EVALUACIÃ�*N GLOBAL:

- Proba *Te�rica: 40%

- Traballos prácticas individualizados: 40%- Lecturas obrigatorias (20%).
*Presentaci�*n de traballos sobre cada libro *seg�*n *guion previamente establecido
pola docente. (minimo 6 libros de entre unha *selecciÃ�*n feita pola docente). 

- Para
superar a materia é necesario aprobar todas as partes da mesma (obter
polo menos 5 puntos sobre 10 en cada unha delas),
que *serÃ*n ponderadas da forma establecida para obter a nota final. 

- En caso de non superar algunha das
partes da materia, a nota final nesta convocatoria *serà a *m�*nima das
notas obtidas nos distintos apartados que son avaliados, valorados
cada un deles nunha escala de 0 a 10.

 COMENTARIOS SOBRE A
*EVALUACI�*N-Os
alumnos coa materia pendente de cursos anteriores, que non poidan asistir
*presencialmente por coincidencia co horario doutra materia, deben porse
en contacto coa docente no mes de setembro para planificar o
desenvolvemento dos traballos.

-A
nota da *teorÃ�a, prácticas e seminarios soamente se *guardarà durante o curso
vixente, en caso de non ser superada nas convocatorias da súa *aÃ�ou, o alumno
*deberà repetir a materia completa:
 - Si na convocatoria ordinaria soamente apróbase algunha do tres partes (*teorÃ�a, prácticas e/ou seminario) pero non o
tres, se *conservarÃ*n até a convocatoria extraordinaria do propio curso as
notas das partes que se superaron e, por tanto, soamente *deberÃ
afrontar a *evaluaci�*n daquelas non superadas, para o que *deberà porse en contacto
coa docente no prazo *mÃ*ximo dun mes desde a *publicaciÃ�*n das
notas definitivas da convocatoria ordinaria.

- Si
segue sen superarse a materia na convocatoria extraordinaria *deberà cursarse
na súa totalidade en futuras convocatorias.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000