Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Ciencia política: Ciencia da administración e xestión pública
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que o alumnado demostre posuir e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoita encontrarse a un nivel que, se bien se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
CB2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que soen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
CB3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
CB4 Que o alumnado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
CB5 Que o alumnado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
CG1 Analizar, sintetizar, resolver problemas e tomar decisións xestionando a información e o tempo
CG3 Traballar en equipo e en contornas multidisciplinares
CG4 Comprometerse eticamente e ter vocación de servizo público
CG5 Razonar criticamente
CE1 Identificar as principais teorías e enfoques da Ciencia Política, da Administración e Xestión Pública
CE2 Recoñecer a estrutura e o funcionamento dos sistemas políticos e das institucións políticas
CE5 Describir a estrutura, a organización e o funcionamento das Administracións Públicas multinivel, analizando a súa relación coa cidadanía
CE6 Aplicar os coñecementos relacionados coa planificación e a xestión administrativa para unha óptima gobernanza
CT1 Identificar o significado e aplicar a perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria
CT2 Comunicarse de forma oral e escrita tanto nas linguas oficiales (castelán e galego) como nunha lingua extranxeira
CT4 Dominar as TIC relationadas coa titulación no ámbito académico e profesional
CT5 Integrar a aprendizaxe autónoma
CT6 Adaptarse a novas situacións
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000