Guia docente 2019_20
Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG1 Habilidades na procura de información, en relación con fontes de información primarias e secundarias, incluíndo o uso de computadores para procuras en liña
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG3 Capacidade de escoita, de lectura comprensiva e habilidades de comunicación oral e escrita
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG5 Ser capaz de interpretar datos derivados das observacións en relación coa súa significación e relacionalos coas teorías apropiadas no ámbito da dirección e xestión pública
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG6 Capacidade de perseveranza na realización de tarefas e labores e confianza no propio traballo
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG10 Compromiso coa eficacia e a eficiencia do traballo do sector público e outras entidades
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG12 Compromiso coa responsabilidade e a honestidade no desempeño laboral público e privado
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG13 Compromiso cos Dereitos humanos, a igualdade, a xustiza e o desenvolvemento sustentable.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE31 Capacidade de definir e elaborar un traballo orixinal (individual ou en grupo) seguindo as orientacións dun profesor/autor/ a. Capacidade de presentación e defensa pública ante un tribunal académico do TFG (formulación, achados e resultados)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT2 Capacidade de organización, planificación e utilización do tempo e de autocontrol ante situacións de presión
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT3 Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT5 Capacidade para a toma de decisións autónoma e independente
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT7 Motivación pola calidade e a mellora continua e a innovación
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT8 Capacidade para o traballo cooperativo en equipo/grupo e aberto a diferentes puntos de vista e opinións
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT9 Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT11 Vocación de servizo público e compromiso ético
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT12 Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000