Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Prácticas externas
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG1 Habilidades na procura de información, en relación con fontes de información primarias e secundarias, incluíndo o uso de computadores para procuras en liña
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG3 Capacidade de escoita, de lectura comprensiva e habilidades de comunicación oral e escrita
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG4 Comunicación a través de Internet e, en xeral, manexo de ferramentas multimedia para a comunicación a distancia
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG5 Ser capaz de interpretar datos derivados das observacións en relación coa súa significación e relacionalos coas teorías apropiadas no ámbito da dirección e xestión pública
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG6 Capacidade de perseveranza na realización de tarefas e labores e confianza no propio traballo
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG7 Capacidade para a xestión de conflitos interpersoais e inclinación cara á mediación e a negociación
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG8 Receptividade ante o cambio (interno e externo) e capacidade de adaptación a novas contornas ou circunstancias (adaptabilidade) e de aprendizaxe
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG9 Ser capaz de recoñecer e implementar boas prácticas derivadas de procesos e accións como base para a innovación e a creatividade
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG10 Compromiso coa eficacia e a eficiencia do traballo do sector público e outras entidades
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG11 Compromiso co respecto persoal na contorna laboral público e privado
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG12 Compromiso coa responsabilidade e a honestidade no desempeño laboral público e privado
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG13 Compromiso cos Dereitos humanos, a igualdade, a xustiza e o desenvolvemento sustentable.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE1 Coñecer o marco xurídico-legal das administracións públicas españolas
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE2 Familiarizarse cos principios básicos da estrutura, organización e funcionamento do sistema constitucional español
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE3 Introducir os conceptos económicos e ideas fundamentais para a súa aplicación á análise de realidade económica
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE4 Reflexionar sobre os elementos dos sistemas administrativos (institucións, actores, ideas) e comprender o seu funcionamento práctico nun contexto multinivel
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE5 Comprender os elementos integrantes dun sistema político e comprender o seu funcionamento práctico
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE6 Coñecer o funcionamento institucional e as principais políticas públicas da Unión Europea
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE7 Proporcionar as nocións, conceptos e teorías relacionados coa estrutura social e iniciar na análise e interpretación do características socio-estruturais das sociedades contemporáneas
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE8 Saber aplicar métodos, modelos e técnicas de datos cualitativos e cuantitativos (estatísticos) para procesos de xestión e dirección pública
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE9 Entender o papel das administracións públicas no proceso das políticas públicas e aplicar o método de análise
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE10 Comprender a estrutura e funcionamento dos sistemas políticos galego e español nun contexto multinivel
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE11 Adquirir os conceptos básicos de contabilidade financeira e as partes do Plan Xeral de Contabilidade aplicable ao sector privado.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE12 Coñecer o réxime xurídico de: expropiación forzosa, bens demaniales e patrimoniais, prestación de servizos públicos, actividade de fomento e a actividade de policía que desenvolve o sector público
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE13 Aproximarse ao marco normativo das relacións laborais e da Seguridade Social
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE14 Coñecer o réxime xurídico financeiro das Administracións Públicas, o funcionamento económico do Sector Público (ingresos e gastos) e os instrumentos de financiamento do Sector Público (tributos)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE15 Manexar os métodos de xestión dos documentos administrativos e de información das administracións públicas e os seus soportes físicos e telemáticos
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE16 Entender as principais achegas da economía pública (teórica e aplicada) e o papel do sector público na economía
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE17 Coñecer os modelos de xestión de recursos humanos no Sector Público, xestión estratéxica e o deseño, organización e provisión de servizos administrativos.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE18 Identificar os problemas da xestión de recursos humanos en organizacións (públicas e privadas) para experimentar con solucións transversais
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE19 Aproximarse aos modelos de xestión pública e de organización de servizos públicos e o deseño, organización e provisión de servizos administrativos.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE20 Coñecer as distintas partes en que se estrutura o Plan Xeral de Contabilidade Pública para a súa aplicación aos distintos entes que integran o sector público estatal
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE21 Comprender a estrutura, organización e funcionamento dos diversos gobernos e administracións locais
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE22 Adquirir os elementos básicos das habilidades directivas e de relacións humanas
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE23 Coñecer teórica e practicamente o funcionamento da contratación pública en España e na Unión Europea
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE24 Operar cos procedementos de aplicación dos tributos en todos os niveis administrativos
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE25 Manexar os distintos produtos financeiros para tomar decisións entre distintas alternativas no marco das administracións públicas
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE26 Achegar os principais enfoques sobre liderado na xestión pública, as habilidades de liderado do directivo e o papel do líder nos equipos de traballo
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE27 Comprender os fundamentos teóricos e prácticos da mercadotecnia-mix público e do sector non lucrativo
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE28 Saber aplicar os métodos, modelos e técnicas de datos cuantitativos e cuantitativos
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE29 Adquirir coñecemento sobre o Dereito dos gastos públicos, as operacións de tesouraría e financeiras e os sistemas, técnicas e normativa de control interno-externo do sector público
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE30 Ser capaz de interactuar e desenvolverse nun determinado contexto laboral, público ou privado e aplicar os coñecementos e destrezas específicos adquiridos nas diferentes materias.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE31 Capacidade de definir e elaborar un traballo orixinal (individual ou en grupo) seguindo as orientacións dun profesor/autor/ a. Capacidade de presentación e defensa pública ante un tribunal académico do TFG (formulación, achados e resultados)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE32 Comprender a definición dos problemas e a súa entrada na axenda pública aplicando a metodoloxía específica.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE33 Saber aplicar técnicas de control de calidade nas AA. PP. e comprender os indicadores cuantitativos e cualitativos básicos da xestión pública
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE34 Capacidade de formulación de problemas, análises de solucións e desenvolvemento de prácticas entre actores multinivel
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE35 Capacidade para xestionar proxectos a desenvolver nunha contorna complexa de problemas públicos
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE36 Reflexionar sobre os valores éticos públicos e as consecuencias xurídicas comportamentos antixurídicos
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE37 Capacidade de análise e identificación de oportunidades de desenvolvemento existentes a través do aproveitamento dos recursos dispoñibles
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE38 Ser capaz de planificar e realizar (integralmente) un proxecto de desenvolvemento nun ámbito territorial e aplicación de políticas públicas de apoio para o seu financiamento
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE39 Comprender a planificación e a xestión administrativa dos recursos económico-financeiros, a organización e xestión dos servizos públicos, e coñecer o réxime xurídico financeiro e o financiamento das AA. PP
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE40 Comprender o funcionamento das democracias contemporáneas, o comportamento político e as súas ""culturas políticas""
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE41 Dominar os mecanismos de avaliación dentro do proceso elaboración e análise das políticas públicas nunha contorna multinivel
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE42 Capacidade para elaborar todo tipo de mensaxes e actualizar as demandas de información pública da sociedade
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE43 Comprender a influencia do sistema político nos sistemas administrativos de estados OCDE
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE44 Utilizar o TIC dun modo seguro e eficiente e manexar distintos formatos de documentos electrónicos
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE45 Adquirir os fundamentos do e-Goberno e ser capaz de xestionar e mellorar os instrumentos de e-Administración
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT2 Capacidade de organización, planificación e utilización do tempo e de autocontrol ante situacións de presión
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT3 Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT4 Habilidade para a resolución independente de problemas en relación con información cualitativa e cuantitativa
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT5 Capacidade para a toma de decisións autónoma e independente
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT6 Habilidades nas relacións interpersoais (lealdade, actitudes e condutas positivas, etc.) que favorezan a eficacia interpersoal
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT7 Motivación pola calidade e a mellora continua e a innovación
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT8 Capacidade para o traballo cooperativo en equipo/grupo e aberto a diferentes puntos de vista e opinións
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT9 Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT10 Capacidade de liderado (disposición a asumir responsabilidades) e de delegación de responsabilidades no manexo de grupos de traballo
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT11 Vocación de servizo público e compromiso ético
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT12 Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000