Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense todas as metodoloxías docentes
* Metodoloxías docentes que se modifican
Non hai modificación
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
As titorías realizaranse no despacho virtual do profesor en Campus Remoto
* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
Non hai modificación
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
Non hai modificación
* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
As probas xa realizadas manteñen o seu peso na avaliación.
...

* Probas pendentes que se manteñen
As probas pendentes manteñense todas co seu peso na avaliación.
...

* Probas que se modifican
Non hai probas que se modifican.

* Novas probas
Non hai novas probas
* Información adicional
As probas pendentes pasan a realizarse de forma virtual.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000