Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos
   Competencias
Código Descrición
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Habilidades na procura de información, en relación con fontes de información primarias e secundarias, incluíndo o uso de computadores para procuras en liña
CG2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada
CG5 Ser capaz de interpretar datos derivados das observacións en relación coa súa significación e relacionalos coas teorías apropiadas no ámbito da dirección e xestión pública
CG8 Receptividade ante o cambio (interno e externo) e capacidade de adaptación a novas contornas ou circunstancias (adaptabilidade) e de aprendizaxe
CG10 Compromiso coa eficacia e a eficiencia do traballo do sector público e outras entidades
CG12 Compromiso coa responsabilidade e a honestidade no desempeño laboral público e privado
CG13 Compromiso cos Dereitos humanos, a igualdade, a xustiza e o desenvolvemento sustentable.
CE3 Introducir os conceptos económicos e ideas fundamentais para a súa aplicación á análise de realidade económica
CE4 Reflexionar sobre os elementos dos sistemas administrativos (institucións, actores, ideas) e comprender o seu funcionamento práctico nun contexto multinivel
CE5 Comprender os elementos integrantes dun sistema político e comprender o seu funcionamento práctico
CE8 Saber aplicar métodos, modelos e técnicas de datos cualitativos e cuantitativos (estatísticos) para procesos de xestión e dirección pública
CE9 Entender o papel das administracións públicas no proceso das políticas públicas e aplicar o método de análise
CE16 Entender as principais achegas da economía pública (teórica e aplicada) e o papel do sector público na economía
CE18 Identificar os problemas da xestión de recursos humanos en organizacións (públicas e privadas) para experimentar con solucións transversais
CE19 Aproximarse aos modelos de xestión pública e de organización de servizos públicos e o deseño, organización e provisión de servizos administrativos.
CE21 Comprender a estrutura, organización e funcionamento dos diversos gobernos e administracións locais
CE28 Saber aplicar os métodos, modelos e técnicas de datos cuantitativos e cuantitativos
CE31 Capacidade de definir e elaborar un traballo orixinal (individual ou en grupo) seguindo as orientacións dun profesor/autor/ a. Capacidade de presentación e defensa pública ante un tribunal académico do TFG (formulación, achados e resultados)
CE32 Comprender a definición dos problemas e a súa entrada na axenda pública aplicando a metodoloxía específica.
CE33 Saber aplicar técnicas de control de calidade nas AA. PP. e comprender os indicadores cuantitativos e cualitativos básicos da xestión pública
CE35 Capacidade para xestionar proxectos a desenvolver nunha contorna complexa de problemas públicos
CE37 Capacidade de análise e identificación de oportunidades de desenvolvemento existentes a través do aproveitamento dos recursos dispoñibles
CE38 Ser capaz de planificar e realizar (integralmente) un proxecto de desenvolvemento nun ámbito territorial e aplicación de políticas públicas de apoio para o seu financiamento
CE39 Comprender a planificación e a xestión administrativa dos recursos económico-financeiros, a organización e xestión dos servizos públicos, e coñecer o réxime xurídico financeiro e o financiamento das AA. PP
CE41 Dominar os mecanismos de avaliación dentro do proceso elaboración e análise das políticas públicas nunha contorna multinivel
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
CT4 Habilidade para a resolución independente de problemas en relación con información cualitativa e cuantitativa
CT5 Capacidade para a toma de decisións autónoma e independente
CT10 Capacidade de liderado (disposición a asumir responsabilidades) e de delegación de responsabilidades no manexo de grupos de traballo
CT11 Vocación de servizo público e compromiso ético
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000