Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Técnicas de xestión orzamentaria
   Contidos
Tema Subtema
Lección 1ª.- TEORIA XURIDICA DO GASTO PUBLICO; O ORZAMENTO. 1. O Orzamento como expresión xurídica de o plan de actividade financeira
2. Dereito orzamentario e Dereito do gasto público. O concepto de gasto público. Os chamados "gastos fiscais": o sentido da súa inclusión no orzamento.
3. Fontes do ordenamento orzamentario.
4. Evolución histórica de a institución orzamentaria.
5. Técnicas de orzamentación.
Lección 2ª.- O ORZAMENTO DE O ESTADO: CONCEPTO, NATUREZA E ESTRUTURA. 1. Concepto xurídico do Orzamento. Definición legal.
2. Natureza xurídica do Orzamento: a cuestión na doutrina e no Dereito positivo español.
3. Contido da Lei de Orzamentos. Estados cifrados. A parte dispositiva da Lei de Orzamentos. O problema da creación e modificación de tributos. As leis de "acompañamiento".
4. O Sector Público en a Lei Xeral Orzamentaria. Tipos de orzamentos.
5. Estrutura de o Orzamento. Criterios de clasificación de os ingresos e gastos.
6. Relacións financeiras con outras Administracións: UE, CCAA e Corporacións locais. Especial referencia aos créditos de transferencia: participación de as Facendas territoriales en os impostos do Estado.
7. O Fondo de Compensación Interterritorial como dotación orzamentaria e as asignacións de nivelación.
Lección 3ª.- O ORZAMENTO DO ESTADO: EFECTOS. 1. Efectos do Orzamento respecto dos ingresos públicos.
2. O réxime xurídico dos dereitos de natureza pública.
3. Efectos de o Orzamento respecto dos gastos públicos: o triplo carácter da autorización orzamentaria.
4. O Orzamento e as obrigas pecuniarias: fontes das obrigas e fonte do gasto. Esixibilidade das obrigas. Prescripción das obrigas.
Lección 4ª.- O ORZAMENTO DO ESTADO: PRINCIPIOS ORZAMENTARIOS. 1. Principios económico-contables e principios xurídicos: a súa evolución; a crise do Dereito orzamentario tradicional.
2. Principio de xustiza material do gasto.
3. Principios de eficiencia e economía.
4. Principio de legalidade e reserva de lei.
5. Principio de unidade: unidade de documento, unidade de caixa e principio de non afectación.
6. Principio de universalidade: significado e excepcións. Diferenzas co principio de unidade.
7. Principio de especialidade: temporal (remisión), cuantitativa e cualitativa. Os créditos orzamentarios e as súas modificacións.
8. A estabilidade orzamentaria.
9. Principio de anualidade. Anualidade na aprobación; prórroga do Orzamento. Anualidade na execución: sistema legal; excepcións; especial referencia aos gastos plurianuais e á planificación económica.
Lección 5ª.- O CICLO ORZAMENTARIO (I): ELABORACIÓN, APROBACIÓN, PRÓRROGA E MODIFICACIÓN DO ORZAMENTO. 1. Características: ordenación de competencias; irrenunciabilidade; coordinación; preeminencia do Goberno. Fases.
2. Elaboración do Proxecto e remisión ás Cortes.
3. Aprobación do Orzamento: a súa tramitación parlamentaria. Os límites á iniciativa das Cortes Xerais en materia orzamentaria: fundamento e formas destes límites. O rexeitamento do Orzamento.
4. Revisión do Orzamento. Modificacións orzamentarias. O Fondo de continxencia de execución orzamentaria.
Lección 6ª.- O CICLO ORZAMENTARIO (II): EXECUCIÓN DO ORZAMENTO. 1. Ejecución do Orzamento: percepción de ingresos e ordenación de gastos e pagos.
2. O procedemento de gasto público: as súas fases.
3. As subvencións. Procedemento de concesión e xestión. Reintegro de subvencións.
4. O procedemento de pago das obrigas.
5. O Tesouro público: concepto e funcións. Organización e medios.
6. Liquidación e peche do Orzamento.
Lección 7ª.- CONTROL DA ACTIVIDADE FINANCEIRA. 1. O control orzamentario: Concepto xeral. O Dereito Orzamentario "formal" como Ordenamento de Control dea Facenda Pública. Clases e sistemas de control.
2. Control administrativo ou interno. A Intervención Xeral da Administración do Estado. Funcións. Control das subvencións.
3. Control externo. O Tribunal de Contas. Natureza e funcións.
4. Control parlamentario: modalidades.
5. Ilícitos e responsabilidades en materia orzamentaria e de gasto público. Especial referencia a fraude de subvencións.
Lección 8ª.- Os ORZAMENTOS DAS FACENDAS TERRITORIAIS E INSTITUCIONAIS. 1. Os Orzamentos das Comunidades Autónomas
2. Os Orzamentos das Facendas Locais.
3. O réxime orzamentario da Administración institucional.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000