Guia docente 2020_21
Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen: Todas

* Metodoloxías docentes que se modifican: Ningunha

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): As sesións de titorización realizaranse por medios telemáticos (correo electrónico, videoconferencia, foros sincrona e asincrona de FAITIC , ...) ben ofertados polo profesorado e anunciado debidamente en FAITIC, ben solicitado polo alumnado.

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir: Non hai modificacións

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe: Información dispoñible a través da plataforma FAITIC

* Outras modificación: Non hai modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas: Non hai modificacións

* Probas pendentes que se manteñen: Non hai modificacións

* Probas que se modifican: Non hai modificacións

* Novas probas Non hai

* Información adicional: No caso de activarse a actividade docente non presencial, esta impartirase mediante Campus Remoto en combinación co uso da plataforma de teledocencia FAITIC sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do alumnado aos contidos docentes. Na plataforma virtual FAITIC estará dispoñible toda a información: documentos (de lectura e en formato audiovisual) sobre os temas impartidos, indicacións para realizar as tarefas, exercicios e probas de avaliación, novas, anuncios, calendario previsto de realización do programa e datas das probas de avaliación e calquera incidencia que deba ser comunicada ao alumnado.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000