Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Mercadotecnia pública e do sector non lucrativo
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Realización de casos vistos en clase 20 CG1
CG3
CT1
CT12
Resolución de problemas Realización de exercicios vistos en clase 20 CG1
CG3
CT1
CT12
Exame de preguntas obxectivas Exámenes tipo test o de resposta curta. Non de tema a desenrolar.

Probas para evaluación de competencias adquiridas que incluen preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamiento de elementos...).

Os alumnos seleccionan unha/s resposta/s entre un número limitado de posibilidades. As respostas erroneas penalizan.
60 CG1
CG3
CT1
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

AVALIACIÓN CONTINUA: Para aprobar a asignatura requierese
satisfacer dos condicións: (1) obter unha puntuación mínima de 5
puntos no conxunto das probas a evaluar e (2) obter como mínimo 4
puntos nas probas tipo test (puntuado sobre 10).

A asistencia a clase e a realización das tarefas propostas polo
profesor (casos, exercicios, supostos, exposicións, memorias,
exámenes eliminatorios...) e obligatoria e poderá variar entre os
distintos grupos. A puntuación obtida pola participación así como
a realización e entrega de todas aquelas tarefas establecidas polo
profesor, mantense nas convocatorias de Xuño e Xulio pero NON
gardaránse para cursos sucesivos.

Aqueles alumnos que non cumplan os requisitos exixidos de
participación e/o asistencia á materia así como de entregas de
tarefas propostas e, por tanto, non superen a asignatura terán
dereito a un examen, que non necesariamente coincidirá co examen do
resto dos alumnos.

AVALIACIÓN NON CONTINUA: Os alumnos serán examinados mediante
unha proba escrita valorada sobre 10 puntos, que non necesariamente
coincidirá co resto dos alumnos. Neste caso, os alumnos deben
indicar expresamente o seu desexo de non seguir a evaluación
continua a principio de curso (durante o primeiro mes do semestre)

GRUPO EN INGLES: O tamaño máximo do grupo de inglés será de 20
alumos ou o 50% dos alumnos matriculados, o primeiro límite que se
alcance. De ser necesaria unha selección o profesor establecerá os
criterios de selección basados coñecemento acreditado da lingua e
orde de solicitud.

Os alumnos de movilidade internacional terán dereito a
realización da evaluación continua a partir do momento da sua
incorporación

Os exames oficiais da materia realizaránse nas datas, lugares e
horas designadas polo Decanato e publicadas ao efecto nos lugares e
plazos establecidos

AVALIACIÓN SEGUNDO O REGULAMENTO DA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL.

Art.6.-Evaluación. En la guía docente de la materia, deberá estar claramente especificado el tipo de evaluación y su puntuación. En el cronograma de la asignatura deberán estar señaladas las fechas en las que deben estar realizadas y entregadas las pruebas y/o la fecha de la prueba final en el caso de establecerse. El profesorado procurará, en la medida de lo posible, que la evaluación de la asignatura se realice en su totalidad de manera continua y virtual, sin prueba final presencial. En todo caso, es obligatorio que la evaluación continua online suponga al menos el 40% de la nota, y la prueba final (que podrá exigirse en su modalidad presencial) suponga como máximo el 60% de la nota total de la asignatura. En el caso de que esté prevista la realización de una prueba final de manera presencial, ésta coincidirá con la fecha y hora fijada en el calendario del Centro (la misma fecha que para el alumnado de la modalidad presencial)

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

1. Leer con atención y en caso de duda consultar con el Coordinador del Grado en Dirección y Gestión Pública.

2. Cuadro básico de "metodología" y "evaluación" de la materia (en caso de duda, consultar con el/a responsable de la materia):

1. Aprendizaje con apoyo del tutor:

1.1 Apoyo docente: 10 horas

1.2 Foro de dudas por temas (on line): 8 horas web materia - Faitic

1.3 Foro de debate por temas (on line): 8 horas web materia - Faitic

NORMAS BÁSICAS DE SEMIPRESENCIALIDAD:

1. El alumnado matriculado en la modalidad semipresencial se compromete con el equipo docente a seguir un régimen de

"evaluación
continua semipresencial", que implica la participación presencial o
virtual en las actividades que el profesorado diseñe para dicha
modalidad.

2. La modalidad semipresencial supone la evaluación
continua del aprendizaje del alumnado, a tal fin se establece con
carácter general, que la prueba final tendrá lugar la última de las
6 sesiones de seguimiento, bien de forma presencial (aula
Facultad CCSSC), bien de forma virtual (Skype o sistema similar
Hangout).

3. El alumnado que no participe en más del 80% de
las actividades “de evaluación continua semipresencial” propuestas por
el profesorado, será evaluado según los criterios que establezca el
equipo docente en cada materia.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000