Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Xestión da contratación do sector público
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Asistencia y participación 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG6
CE23
CT1
CT4
CT11
Seminario
Asistencia y participación
10
Seminario Asistencia, participación 5
Exame de preguntas de desenvolvemento Calidad en la resolución de las pruebas 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG6
CE23
CT1
CT4
CT11
Práctica de laboratorio Calidad en la resolución de las pruebas. 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG6
CE23
CT1
CT4
CT11
Exame de preguntas obxectivas Calidad en la resolución de las pruebas 15 CB1
CB2
CB5
CG2
CE23
CT4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<div class=&quot;page&quot; title=&quot;Page 7&quot;>
<div class=&quot;layoutArea&quot;>
<div class=&quot;column&quot;>
<p>A nota acadada en avaliacio&#769;n continua tera&#769; un peso do 40% na cualificacio&#769;n global, corresponde&#769;ndose a nota alcanzada no
exame final co 60% da cualificacio&#769;n global. Para poder presentarse ao exame final e que se respecte a nota da avaliacio&#769;n
continua sera&#769; imprescindible que o estudante alcance un aprobado nas probas das que conste a avaliacio&#769;n continua. Se non
se cumprise ese requisito, o estudante debera&#769; facer a proba final na modalidade que se indica ao final deste apartado. Para
que a nota da avaliacio&#769;n continua so&#769;mese a&#769; nota do exame final sera&#769; preciso que o alumno alcance un aprobado neste
u&#769;ltimo.
</p>
<p>ACLARACIO&#769;N COMU&#769;N A&#769; PRESENCIALIDADE E A&#769; SEMIPRESENCIALIDADE
</p>
<p>Os estudantes que non superen a avaliacio&#769;n continua ben na modalidade presencial ou na semipresencial, podera&#769;n
realizar o exame final pero debera&#769;n superar unha parte especi&#769;fica na que se avaliara&#769;n as competencias traballadas na
avaliacio&#769;n continua que non ten&#771;en superada.
</p>
<br /><p>NORMAS BA&#769;SICAS DE SEMIPRESENCIALIDADE. METODOLOXI&#769;A E AVALIACIO&#769;N DA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL.
</p>
<p>1. O alumnado matriculado na modalidade semipresencial comprome&#769;tese co equipo docente a seguir un re&#769;xime de
avaliacio&#769;n continua semipresencial que implica a participacio&#769;n presencial ou virtual nas actividades que o profesorado
desen&#771;e para dita modalidade.
</p>
<p>2. A modalidade semipresencial supo&#769;n a avaliacio&#769;n continua da aprendizaxe do alumnado.<br />&nbsp;Realizaranse distintas probas entregables en lin&#771;a a trave&#769;s da plataforma FAITIC. Todas tera&#769;n o mesmo valor e no seu conxunto
representan o 40% da nota final.
</p>
<p>3. O alumnado que non participe en ma&#769;is do 80% das actividades “de avaliacio&#769;n continua semipresencial propostas polo
profesorado, sera&#769; avaliado segundo os criterios que estableza o equipo docente en cada materia.
</p>
<p>4. Os estudantes de semipresencialidade tera&#769;n que facer unha proba final escrita que representa o 60% da nota final. Dita
proba final sera&#769; presencial, e coincidira&#769; coa data e hora fixada no calendario do Centro para o exame oficial previsto para os
estudantes de presencialidad.
</p>Estas pautas están en consonancia co disponto no artigo 6 do Regulamento da Modaliudade semipresencial. A seguinte táboa reflicte sumariamente o indicado nos parágrafos anteriores:<br /><br /></div></div></div><p>
<table class=&quot;MsoNormalTable&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; width=&quot;456&quot;>
<tbody><tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>M<b>etodoloxías</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Descrición</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Cualificación</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Competencias Avaliadas</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>

<br /></td>
<td valign=&quot;top&quot;>

<br /></td>
<td valign=&quot;top&quot;>

<br /></td>
<td valign=&quot;top&quot;>

<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST/Proba</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Derradeira semana setembro aprox.</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento do Tema 1 a 3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST/proba</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Derradeira semana outubro aprox.</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 4 e 7</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST/Proba</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Terceira semana novembro aprox.</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 8 e 13</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST/Proba</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Segunda semana decembro aprox.</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 14 a 17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>EXAME
FINAL</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Día previsto na convocatoria común aprobada polo centro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>6 ptos</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento global da materia</p>
</td>
</tr>
</tbody></table><style>
<style>
<p class=&quot;MsoNormal&quot;><b>AVALIACIÓN SEGUNDO O REGULAMENTO DA MODALIDADE
SEMIPRESENCIAL. </b></p><p class=&quot;MsoNormal&quot;>&quot;Art.6.-Evaluación. En la guía docente de la materia, deberá estar
claramente especificado el tipo de evaluación y su puntuación. En el cronograma
de la asignatura deberán estar señaladas las fechas en las que deben estar
realizadas y entregadas las pruebas y/o la fecha de la prueba final en el caso
de establecerse. El profesorado procurará, en la medida de lo posible, que la
evaluación de la asignatura se realice en su totalidad de manera continua y
virtual, sin prueba final presencial. En todo caso, es obligatorio que la
evaluación continua online suponga al menos el 40% de la nota, y la prueba
final (que podrá exigirse en su modalidad presencial) suponga como máximo el
60% de la nota total de la asignatura. En el caso de que esté prevista la
realización de una prueba final de manera presencial, ésta coincidirá con la
fecha y hora fijada en el calendario del Centro (la misma fecha que para el
alumnado de la modalidad presencial)&quot;</p><style>
<table class=&quot;MsoNormalTable&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; width=&quot;456&quot;>
<tbody><tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>M<b>etodoloxías</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Descrición</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Cualificación</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Competencias Avaliadas</b></p>
</td>
</tr>

<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Derradeira semana setembro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento do Tema 1 a 3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Derradeira semana outubro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 4 e 7</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Terceira semana novembro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 8 e 13</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Segunda semana decembro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 14 a 17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>EXAME
FINAL</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Día previsto na convocatoria</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>6 ptos</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento global da materia</p>
</td>
</tr>
</tbody></table><p class=&quot;MsoNormal&quot;>GUÍ DOCENTE. PASO 7. AVALIACIÓN</p><p class=&quot;MsoNormal&quot;><b>AVALIACIÓN SEGUNDO O <br /></b></p><p class=&quot;MsoNormal&quot;><b>REGULAMENTO DA MODALIDADE
SEMIPRESENCIAL. </b></p><p class=&quot;MsoNormal&quot;>&quot;Art.6.-Evaluación. En la guía docente de la
materia, deberá estar claramente especificado el tipo de evaluación y su
puntuación. En el cronograma de la asignatura deberán estar señaladas las
fechas en las que deben estar realizadas y entregadas las pruebas y/o la fecha
de la prueba final en el caso de establecerse. El profesorado procurará, en la
medida de lo posible, que la evaluación de la asignatura se realice en su
totalidad de manera continua y virtual, sin prueba final presencial. En todo
caso, es obligatorio que la evaluación continua online suponga al menos el 40%
de la nota, y la prueba final (que podrá exigirse en su modalidad presencial)
suponga como máximo el 60% de la nota total de la asignatura. En el caso de que
esté prevista la realización de una prueba final de manera presencial, ésta
coincidirá con la fecha y hora fijada en el calendario del Centro (la misma
fecha que para el alumnado de la modalidad presencial)&quot;</p><style>
<p class=&quot;MsoNormal&quot;><b>AVALIACIÓN SEGUNDO O REGULAMENTO DA MODALIDADE
SEMIPRESENCIAL. </b></p><p class=&quot;MsoNormal&quot;>&quot;Art.6.-Evaluación. En la guía docente de la materia, deberá estar
claramente especificado el tipo de evaluación y su puntuación. En el cronograma
de la asignatura deberán estar señaladas las fechas en las que deben estar
realizadas y entregadas las pruebas y/o la fecha de la prueba final en el caso
de establecerse. El profesorado procurará, en la medida de lo posible, que la
evaluación de la asignatura se realice en su totalidad de manera continua y
virtual, sin prueba final presencial. En todo caso, es obligatorio que la
evaluación continua online suponga al menos el 40% de la nota, y la prueba
final (que podrá exigirse en su modalidad presencial) suponga como máximo el
60% de la nota total de la asignatura. En el caso de que esté prevista la
realización de una prueba final de manera presencial, ésta coincidirá con la
fecha y hora fijada en el calendario del Centro (la misma fecha que para el
alumnado de la modalidad presencial)&quot;</p><p class=&quot;MsoNormal&quot;><br />
<div align=&quot;center&quot;>

<table class=&quot;MsoNormalTable&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; width=&quot;456&quot;>
<tbody><tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>M<b>etodoloxías</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Descrición</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Cualificación</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Competencias Avaliadas</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Derradeira semana setembro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento do Tema 1 a 3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Derradeira semana outubro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 4 e 7</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Terceira semana novembro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 8 e 13</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Segunda semana decembro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 14 a 17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>EXAME FINAL</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Día previsto na convocatoria</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>6 ptos</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento global da materia</p>
</td>
</tr>
</tbody></table>

</div><style>
<p> <style>
<p class=&quot;&quot;MsoNormal&quot;&quot;>ACLARACIÓN PARA LA PRESENCIALIDAD:<br />
La nota alcanzada en evaluación contínuaa tendrá un peso del 40% en la calificación
global, correspondiéndose la nota alcanzada en el examen final con el 60% de la
calificación global. Para poder presentarse al exame final y que se respete la
nota de la evaluaicón contínua será imprescindible que el estudiante alcance un
aprobado en las pruebas de las que conste l evaluación contínua. Si no se
cumpliese ese requisito, el estudante deberá hacer la proba final na modalidade
que se indica al final de este apartado. Para que la nota de la avaliación
contínua se sume  a la nota del examen final será preciso que el alumno
alcance un aprobado neste último.</p><p class=&quot;&quot;MsoNormal&quot;&quot;>METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL<br />
1. Leer con atención y en caso de duda consultar con el Coordinador del Grado
en Dirección y Gestión Pública, Prof. Dr. Enrique José Varela Álvarez
(evalvarez@uvigo.es)<br />
2. Cuadro básico de &quot;metodología&quot; y &quot;evaluación&quot; de la
materia (en caso de duda, consultar con el/a responsable de la materia): (TABLA)</p><p class=&quot;&quot;MsoNormal&quot;&quot;><br />

Metodoloxías
Descrición
Cualificación
Competencias Avaliadas

TEST
Derradeira semana setembro
1 pto
Coñecemento do Tema 1 a 3
TEST
Derradeira semana outubro
1 pto
Coñecemento dos Temas 4 e 7
TEST
Terceira semana novembro
1 pto
Coñecemento dos Temas 8 e 13
TEST
Segunda semana decembro
1 pto
Coñecemento dos Temas 14 a 17
EXAME FINAL
Día previsto na convocatoria
6 ptos
Coñecemento global da materia
GUÍ DOCENTE. PASO 7. AVALIACIÓN
AVALIACIÓN SEGUNDO O REGULAMENTO DA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL.
&quot;Art.6.-Evaluación. En la guía docente de la materia, deberá estar claramente especificado el tipo de evaluación y su puntuación. En el cronograma de la asignatura deberán estar señaladas las fechas en las que deben estar realizadas y entregadas las pruebas y/o la fecha de la prueba final en el caso de establecerse. El profesorado procurará, en la medida de lo posible, que la evaluación de la asignatura se realice en su totalidad de manera continua y virtual, sin prueba final presencial. En todo caso, es obligatorio que la evaluación continua online suponga al menos el 40% de la nota, y la prueba final (que podrá exigirse en su modalidad presencial) suponga como máximo el 60% de la nota total de la asignatura. En el caso de que esté prevista la realización de una prueba final de manera presencial, ésta coincidirá con la fecha y hora fijada en el calendario del Centro (la misma fecha que para el alumnado de la modalidad presencial)&quot;


<p class=&quot;&quot;MsoNormal&quot;&quot;>NORMAS BÁSICAS DE SEMIPRESENCIALIDAD:<br />
1. El alumnado matriculado en la modalidad semipresencial se compromete con el
equipo docente a seguir un régimen de &quot;evaluación continua
semipresencial&quot;, que implica la participación presencial o virtual en las
actividades que el profesorado diseñe para dicha modalidad.<br />
2. La modalidad semipresencial supone la evaluación continua del aprendizaje
del alumnado, a tal fin se establece con carácter general, que la prueba final
tendrá lugar la última de las 6 sesiones de seguimiento, bien de forma
presencial (aula Facultad CCSSC), bien de forma virtual (Skype o sistema
similar Hangout).<br />
3. El alumnado que no participe en más del 80% de las actividades “de
evaluación continua semipresencial” propuestas por el profesorado, será
evaluado según los criterios que establezca el equipo docente en cada materia.</p><p class=&quot;&quot;MsoNormal&quot;&quot;>ACLARACIÓN COMÚN A LA PRESENCIALIDADY A LA SEMIPRESENCIALIDAD</p><p>Los
estudiantes que no hayan superado la evaluación contínua bien en la modalidad
presencial o en la semipresencial, podrán realizar el examen final pero deberán
superar una parte específica en la que se evaluarán las competencias trabajadas
en la evaluación contínua que no tienen superada</p></p><style>
<p class=&quot;MsoNormal&quot;><b>AVALIACIÓN SEGUNDO O REGULAMENTO DA MODALIDADE
SEMIPRESENCIAL. </b></p><p class=&quot;MsoNormal&quot;>&quot;Art.6.-Evaluación. En la guía docente de la materia, deberá estar
claramente especificado el tipo de evaluación y su puntuación. En el cronograma
de la asignatura deberán estar señaladas las fechas en las que deben estar
realizadas y entregadas las pruebas y/o la fecha de la prueba final en el caso
de establecerse. El profesorado procurará, en la medida de lo posible, que la
evaluación de la asignatura se realice en su totalidad de manera continua y
virtual, sin prueba final presencial. En todo caso, es obligatorio que la
evaluación continua online suponga al menos el 40% de la nota, y la prueba
final (que podrá exigirse en su modalidad presencial) suponga como máximo el
60% de la nota total de la asignatura. En el caso de que esté prevista la
realización de una prueba final de manera presencial, ésta coincidirá con la
fecha y hora fijada en el calendario del Centro (la misma fecha que para el
alumnado de la modalidad presencial)&quot;.</p><p class=&quot;MsoNormal&quot;><br />
<div align=&quot;center&quot;>

<table class=&quot;MsoNormalTable&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; width=&quot;456&quot;>
<tbody><tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>M<b>etodoloxías</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Descrición</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Cualificación</b></p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;><b>Competencias Avaliadas</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Derradeira semana setembro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento do Tema 1 a 3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Derradeira semana outubro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 4 e 7</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Terceira semana novembro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 8 e 13</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;64&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>TEST</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Segunda semana decembro</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>1 pto</p>
</td>
<td valign=&quot;top&quot;>
<p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;center&quot;>Coñecemento dos Temas 14 a 17</p>
</td>
</tr>
</tbody></table>

</div> </body> </html> </style> </p>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000