Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Xestión da contratación do sector público
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Asistencia y participación 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG6
CE23
CT1
CT4
CT11
Seminario
Asistencia y participación
10
Seminario Asistencia, participación 5
Práctica de laboratorio Calidad en la resolución de las pruebas. 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG6
CE23
CT1
CT4
CT11
Exame de preguntas obxectivas Calidad en la resolución de las pruebas 15 CB1
CB2
CB5
CG2
CE23
CT4
 
Outros comentarios sobre a AvaliaciónA avaliación desta asignatura configúrase coma unha avaliación contínua. Os alumnos terán que ir entregando os distintos traballos que se lle vaian asignando en clase ou a través de faitic. A nota será a media das puntuacións obtidas nos exercicios de avaliación continua. Superarán a asignatura, todos aqueles alumnos que obteñan un 5.

Aqueles alumnos que non superen a avaliación continua, terán que realizar un examen tipo test nos termos que se indican a continuación.

ACLARACIÓN COMÚN Á PRESENCIALIDADE E Á SEMIPRESENCIALIDADE


Os estudantes que non superen a avaliación continua ben na modalidade presencial ou na semipresencial, poderán
realizar o exame final pero deberán superar unha parte específica na que se avaliarán as competencias traballadas na
avaliación continua que non teñen superada.NORMAS BÁSICAS DE SEMIPRESENCIALIDADE. METODOLOXÍA E AVALIACIÓN DA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL.


1. O alumnado matriculado na modalidade semipresencial comprométese co equipo docente a seguir un réxime de
avaliación continua semipresencial que implica a participación presencial ou virtual nas actividades que o profesorado
deseñe para dita modalidade.


2. A modalidade semipresencial supón a avaliación continua da aprendizaxe do alumnado.
 Realizaranse distintas probas entregables en liña a través da plataforma FAITIC. Todas terán o mesmo valor e no seu conxunto
representan o 40% da nota final.


3. O alumnado que non participe en máis do 80% das actividades “de avaliación continua semipresencial propostas polo
profesorado, será avaliado segundo os criterios que estableza o equipo docente en cada materia.


4. Os estudantes de semipresencialidade terán que facer unha proba final escrita que representa o 60% da nota final. Dita
proba final será presencial, e coincidirá coa data e hora fixada no calendario do Centro para o exame oficial previsto para os
estudantes de presencialidad.

Estas pautas están en consonancia co disponto no artigo 6 do Regulamento da Modaliudade semipresencial. A seguinte táboa reflicte sumariamente o indicado nos parágrafos anteriores:


MetodoloxíasDescriciónCualificaciónCompetencias AvaliadasTEST/ProbaDerradeira semana setembro aprox.1 ptoCoñecemento do Tema 1 a 3TEST/probaDerradeira semana outubro aprox.1 ptoCoñecemento dos Temas 4 e 7TEST/ProbaTerceira semana novembro aprox.1 ptoCoñecemento dos Temas 8 e 13TEST/ProbaSegunda semana decembro aprox.1 ptoCoñecemento dos Temas 14 a 17EXAME
FINALDía previsto na convocatoria común aprobada polo centro6 ptosCoñecemento global da materia


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000