Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Xestión da contratación do sector público
   Contidos
Tema Subtema
Tema 1. FUNDAMENTOS DA CONTRATACIÓN PÚBLICA. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS


1. Orixe e fundamentación da contratación pública.
a) Fundamentos de Dereito comunitario.
b) Dereito español.
2. Marco constitucional.
3. Alcance da competencia estatal en materia de contratación pública. Incidencia con outros títulos competenciais.
4. Unidade de mercado.
5. Aplicación da LCSP ás EELL.
 
Tema 2. AMBITO DE APLICACIÓN DA LCSP.  
1. Ámbito de aplicación subxectiva.
2. Contratos excluidos.
3. Liberdade de pactos.
4. Tipos de contratos públicos e régimen xurídico.
5. In house providing
Tema 3. ÓRGANOS CONSULTIVOS E DE CONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 1. Consello de Estado, Consellos Consultivos das Comunidades Autónomas
2. Xuntas Consultivas de Contratación Administrativa.
3. Control xurisdiccional.
4 Comisión Europea.
5. Tribunal de Xusticia da Unión Europea.
Tema 4. DISPOSICIÓNS COMÚNS PARA OS CONTRATOS PÚBLICOS. 1. Requisitos.
2. Órganos de contratación.
3. Obxecto dos contratos.
4 Prezo.
5.Las exorbitancias respecto del Derecho civil: planteamiento general.
6.Las prerrogativas de la Administración:
a) Privilegio de la decisión unilateral y ejecutoria
b) Potestas variandi
c) Poderes de dirección, inspección y control.
7. Técnicas de garantía del equilibrio económico-financiero:
a) Compensación por el ejercicio de la potestas variandi.
b) Revisión de precios
c) Fuerza mayor.
d) Doctrina del riesgo imprevisible
e) Compensación por factum principis
Tema 5. REQUISITOS PARA CONTRATAR COA ADMINISTRACIÓN 1. Capacidade e solvencia dos contratistas.
2. Clasificación e rexistro de empresas.
3 Garantías para contratar coa Administración:
a) Garantía provisional.
b) Garantía definitiva.
c) Garantía global.
Tema 6. ACTUACIÓNS RELATIVAS Á CONTRATACIÓN PÚBLICA. 1. Pregos de cláusulas administrativas e técnicas.
2. Actuacións preparatorias dos contratos.Expedientes de contratación.
3. Mesas de contratación.
4. Perfección e formalización dos contratos
Tema 7. PROCEDEMENTOS E FORMAS DE ADXUDICACIÓN. 1. Procedemento abierto.
2. Procedemento restrinxido.
3. Procedemento negociado.
4. Diálogo competitivo.
5. Concurso y ‘poxa’.
6. Poxa electrónica.
7. Racionalización técnica da contratación:
a) Acordos marco.
b) Sistemas dinámicos de contratación.
c) Centrales de contratación.
Tema 8. EXECUCIÓN e MODIFICACIÓN 1. Caracteres comúns á execución dos contratos públicos.
2. Modificación dos contratos públicos.
a) Supostos.
b) Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación.
c) Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación.
d) Requisitos formais e procedemento.
Tema 9. REVISIÓN DE PREZOS Tema práctico
Tema 10. CESIÓN E SUBCONTRATACIÓN. EXTINCIÓN. RECLAMACIÓNS, RECURSOS E REVISIÓN DE OFICIO. INVALIDEZ. 1. Cumprimento.
2. Resolución:
a) Causas.
b) Efectos.

Recursos ordinarios.
2. Recurso especial en materia de contratación pública.
a) Órganos competentes.
b) Lexitimación.
c) Obxecto.
d) Procedemento.
e) Carácter suspensivo do recurso.
f) Indemnización.
g) Medidas cautelares.
3. Revisión de oficio.

1. Causas de invalidez de Dereito administrativo. 2. Causas de invalidez de Dereito civil.
3. Supostos especiais de nulidade.
Tema 11. TIPOLOXÍA DOS CONTRATOS PÚBLICOS 1. Tipos.
2. Contratos administrativos ordinarios.
3. Contratos administrativos especiais.
4. Contratos privados.
Tema 12. CONTRATO DE OBRA. 1. Disposicións xerais.
2. Actuacións preparatorias do contrato.
3. Procedementos e formas de adxudicación.
4. Execución e modificación.
5. Extinción do contrato.
6.Cumprimento.
7. Resolución.
8. Subcontratación.
Tema 13. CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 1. Preparación.
2. Publicidade.
3. Procedementos de adxudicación.
4. Execución e modificación.
5. Cumprimento.
6. Extinción e resolución.
Tema 14. CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓNS 1. Preparación.
2. Publicidade.
3. Procedementos de adxudicación.
4. Execución e modificación.
5. Cumprimento.
6. Extinción e resolución.
Tema 15. CONTRATO DE SERVIZOS 1. Preparación.
2. Publicidade.
3. Procedementos de adxudicación.
4. Execución e modificación.
5. Cumprimento.
6. Extinción e resolución.
Tema 16. COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN 1. Marco legal.
2. Compra pública precomercial.
3. Compra pública de Tecnología Innnovadora
4. La asociación para la innovación
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000