Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Contabilidade pública
   Contidos
Tema Subtema
Tema I Organización da contabilidade no sector público español. A normalización contable en España. O marco conceptual 1.1 A organización da contabilidade no sector público español
1.1.1 Entidades do sector público e réxime contable aplicable
1.1.2 Normativa aplicable ao sector público estatal.
1.2 A normalización contable en España
1.2.1 O proceso de reforma da contabilidade pública
1.2.2 O Plan Xeral da Contabilidade Pública. Estrutura
1.3. O marco conceptual da contabilidade pública
1.3.1 Imaxe fiel das contas anuais
1.3.2 Requisitos da información a incluír nas contas anualea
1.3.3 Principios contables
1.3.4 Elementos das contas anuais
1.3.5 Criterios de rexistro ou recoñecemento contable dos elementos das contas anuais
1.3.6 Criterios de valoración
Tema II. Lacontabilidad do orzamento de gastos 2.1Introdución
2.2Operacións do orzamento de gastos do exercicio corrente
2.2.1 Aprobación dos créditos iniciais
2.2.2 Prórroga do orzamento vixente no exercicio anterior
2.2.3 Modificacións dos créditos
2.2.4 Cambio de situación dos créditos definitivos
2.2.5 Autorización do gasto
2.2.6 Compromiso ou disposición de gastos
2.2.7 Recoñecemento e liquidación de obrigacións
2.2.8 Extinción de obrigacións
2.2.9 Acumulación de actos
2.2.10Operacións de peche

2.3 Operacións do orzamento de gastos de exercicios pechados

2.3.1 Traspaso dos saldos pendentes
2.3.2 Modificación de obrigacións
2.3.3 Extinción

2.4 Gastos de execución plurianual

2.5 Anticipos de tesouraría


Tema III. A contabilidade do orzamento de ingresos
3.1 Introdución

3.2 Operacións do orzamento do exercicio corrente

3.2.1 Apertura do orzamento de ingresos
3.2.2 Modificación das previsións iniciais
3.2.3 Recoñecemento dos dereitos a cobrar
3.2.4 Anulación e cancelación dos dereitos
3.2.5 Recadación dos dereitos
3.2.6 Devolución dos ingresos indebidos
3.2.7 Cancelación de dereitos


3.3 Operacións do orzamento de ingresos de exercicios pechados

3.3.1 Modificación do saldo inicial de dereitos recoñecidos
3.3.2 Anulación de dereitos
3.3.3 Devolucións de ingresos
3.3.4 Cancelación de dereitos

3.4 Regularización da contabilidade do orzamento de ingresos

3.4.1 Orzamento corrente
3.4.2 Orzamento pechado

3.5 Peche do orzamento de ingresos
Tema IV.Normas de recoñecemento e valoración de determinadas operacións básicas utilizadas con frecuencia no sector público 4..1 Tratamento contable do inmobilizado non financeiro
4.1.1 Material
4.1.2. Investimentos inmobiliarios
4.1.3. Intangible
4.2 Tratamento contable dos arrendamentos e outras operacións de natureza similar
4.2.1 Arrendamentos financeiros
4.2.2 Arrendamentos operativos
4.3. Activos e pasivos financeiros
4.4 Transferencias e subvencións
4.5 Outras operaciónsTema V. Operaciones a realizar a fin de ejercicio 5.1 Reclasificaciones
5.2Ajustes por periodificación
5.3 Contabilidad de las operaciones no formalizadas
5.4 Correciones valorativas
5.5 Operaciones de regularización
5.6 Operaciones de cierre


Tema VI Las cuentas anuales en las entidades públicas 6.1. Introducción
6.2 El balance
6.3 Cuenta de resultados económica- patrimonial
6.4 Estado de liquidación del presupuesto
6.5 Estado de flujos de efectivo
6.6 Memoria
6.7 Otros estados financieros y magnitudes relevantes contenidos en la memoriaTema VII. Control y auditoría del sector público 7.1 Introducción
7.2 El control externo en las administraciones públicas
7.3 Principios y normas de auditoría
7.4El informe de auditoría en las administraciones públicas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000