Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Dereito administrativo II
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

Mecanismos de impartición das sesións teóricas

No caso de que as circunstancias sanitarias así o aconsellen, as clases maxistrais impartiranse a través da aula virtual do Campus remoto. Asemade, as titorías para a resolución de dúbidas faranse a través de Campus Remoto.

Mecanismos de impartición das sesións prácticas

Faranse igualmente a través da aula virtual do Campus remoto, aínda que como consistirán na realización de casos prácticos colgados en FAITIC para traballar en grupo cun prazo de realización de 15 días e que se teñen que entregar pola mesma plataforma, nesas sesións o docente estará de apoio para ir resolvendo as dúbidas que xurdan.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

No caso de que non sexa posible a realización de exames presenciais por novas restricións provocadas polo coronavirus modificarase o sistema de avaliación para deixalo do seguinte modo:

- Para o alumnado que teña superado a avaliación continua, a cualificación media obtida será directamente a nota final coa excepción que se sinala a continuación.

- Para aqueles que non sigan e/ou non superen a modalidade de avaliación continua ou para aqueles que si pero optasen por presentarse para intentar subir a nota conseguida nesa avaliación continua, haberá un exame final a través dalgunha das tres opcións seguintes cuxa elección corresponderá ao profesorado e comunicarase ao alumnado a través de Faitic coa debida antelación:

- Opción a): Exame mediante os cuestionarios e as ferramentas de avaliación a través de Faitic.

- Opción b): Exame enviado por correo electrónico nun momento previamente coñecido, con diferenzas entre o que recibe cada estudante e con tempo limitado (semellante a un exame «con notas»). Ao final do tempo prefixado, o estudantado escaneará o exame co móbil e enviarallo ao profesorado.

- Opción c): Exame oral realizado a través do aula virtual do Campus remoto.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000