Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Dereito administrativo II
   Competencias
Código Descrición
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Habilidades na procura de información, en relación con fontes de información primarias e secundarias, incluíndo o uso de computadores para procuras en liña
CG2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada
CG3 Capacidade de escoita, de lectura comprensiva e habilidades de comunicación oral e escrita
CG6 Capacidade de perseveranza na realización de tarefas e labores e confianza no propio traballo
CG7 Capacidade para a xestión de conflitos interpersoais e inclinación cara á mediación e a negociación
CG8 Receptividade ante o cambio (interno e externo) e capacidade de adaptación a novas contornas ou circunstancias (adaptabilidade) e de aprendizaxe
CG9 Ser capaz de recoñecer e implementar boas prácticas derivadas de procesos e accións como base para a innovación e a creatividade
CG10 Compromiso coa eficacia e a eficiencia do traballo do sector público e outras entidades
CG11 Compromiso co respecto persoal na contorna laboral público e privado
CG12 Compromiso coa responsabilidade e a honestidade no desempeño laboral público e privado
CG13 Compromiso cos Dereitos humanos, a igualdade, a xustiza e o desenvolvemento sustentable.
CE12 Coñecer o réxime xurídico de: expropiación forzosa, bens demaniales e patrimoniais, prestación de servizos públicos, actividade de fomento e a actividade de policía que desenvolve o sector público
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
CT2 Capacidade de organización, planificación e utilización do tempo e de autocontrol ante situacións de presión
CT4 Habilidade para a resolución independente de problemas en relación con información cualitativa e cuantitativa
CT5 Capacidade para a toma de decisións autónoma e independente
CT6 Habilidades nas relacións interpersoais (lealdade, actitudes e condutas positivas, etc.) que favorezan a eficacia interpersoal
CT7 Motivación pola calidade e a mellora continua e a innovación
CT8 Capacidade para o traballo cooperativo en equipo/grupo e aberto a diferentes puntos de vista e opinións
CT9 Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico
CT10 Capacidade de liderado (disposición a asumir responsabilidades) e de delegación de responsabilidades no manexo de grupos de traballo
CT11 Vocación de servizo público e compromiso ético
CT12 Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000