Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Dereito financeiro e tributario
   Contidos
Tema Subtema
Lección 1.- O Dereito Financeiro e as súas fontes 1. A actividade financeira.
2. O obxecto do Dereito Financeiro e as relacións do Dereito Financeiro con disciplinas xurídicas e non xurídicas.
3. Contido do Dereito Financeiro.
4. Autonomía lexislativa e autonomía
científica.
5. As fontes do ordenamento financeiro:
A) A Constitución;
B) A Lei: leis orgánicas e leis ordinarias. O principio de reserva de lei en materia tributaria: fundamento e ámbito;
C) Os Decretos leis e Decretos Lexislativos;
D) Os Tratados internacionais;
E) A potestade regulamentaria. Límites e titulares da potestade regulamentaria no ordenamento
financeiro español;
F) Ordes. Circulares. Instrucións.
4. A xurisprudencia constitucional.
Lección 2.- Os principios constitucionais no
ordenamento financeiro
1. Principios constitucionais no ordenamento financeiro. Enumeración.
2. O valor dos principios como normas xurídicas.
3. Principios en relación cos ingresos.
4. Principios en relación cos gastos
Lección 3.- O poder financeiro en España 1. Introdución ao poder financeiro:
A) O concepto e a evolución histórica do poder financeiro.
B). A extensión e límites do poder financeiro.
C). O poder financeiro e a integración europea.
2. A ordenación constitucional do poder financeiro en España:
A) O poder financeiro do Estado.
B) O poder financeiro das Comunidades Autónomas en réxime común.
C) O poder financeiro das Comunidades Autónomas en réxime de concerto ou convenio.
D) O poder financeiro das entidades locais.
E) As competencias financeiras dos entes institucionais.
Lección 4.- A aplicación das normas financeiras 1. Eficacia das normas financeiras no espazo.
2. Eficacia das normas financeiras no tempo. A entrada en vigor. Cesamento de vixencia das
normas tributarias
3. A retroactividad no Dereito Financeiro e Tributario.
Lección 5- A interpretación das normas
financeiras
1. Concepto de interpretación.
2. A interpretación no Dereito Financeiro.
3. A interpretación no Dereito positivo español. O problema da cualificación en Dereito Tributario.
4. A integración das normas financeiras. A analoxía.
5. O conflito na aplicación da norma tributaria: a cláusula antielusiva. Concepto e distinción de figuras afíns.
6. A simulación.
Lección 6.- O obxecto da actividade financeira.
Os ingresos públicos
1. Perspectiva xurídica para a análise da actividade financeira.
2. Os gastos públicos. Concepto e clases. O Dereito do gasto público.
3. Ingresos públicos. Concepto e caracteres.
4. Ingresos de Dereito Privado. Concepto e clases. 5. Ingresos de Dereito Público. Concepto e caracteres.
6. Ingresos ordinarios de Dereito público.
7. Ingresos extraordinarios de Dereito público.
Lección 7.- Os principios constitucionais en
materia tributaria
1. A Xustiza tributaria. Concepto.
2. Os principios de xustiza tributaria na Constitución e na lexislación ordinaria.
3. O principio de capacidade económica.
4. O principio de legalidade e o principio de reserva de lei. Alcance.
5. O principio de xeneralidade.
6. O principio de igualdade en materia tributaria.
7. O principio de progresividade.
8. O principio de non confiscatoriedade.
9. Outros principios.
Lección 8.- A obriga tributaria. O tributo. O feito
impoñible
1. A obrigatributaria como núcleo de estudo do Dereito Tributario.
A) Dereito tributario material e Dereito Tributario formal.
B) A teoría da relación xurídica tributaria.
2. O tributo no Dereito positivo español.
Concepto.
3. O feito impoñible. Elemento obxectivo e subxectivo. O obxecto do tributo.
4. Nacemento da obriga tributaria. Deveño e
esixibilidade.
5. Suxeición e non suxeición.
6. Exención e clases.
7. O feito impoñible e a configuración de cada tributo.
Lección 9.- Clases de tributos. 1. Clasificación dos tributos.
2. Concepto de Imposto. Elementos e estrutura xurídica. Clases de impostos.
3. Concepto de taxa. Natureza xurídica tributaria. Principios constitucionais. Clases de taxas.
4. O prezo público. Ordenación da Parafiscalidade.
5. Concepto de contribución especial. Fundamento xurídico. Réxime xurídico: cuantificación e procedemento.
Lección 10.- Outras obrigas subsidiarias e accesorias 1. A obriga de realizar pagos a conta.
2. As obrigas entre particulares: repercusión, retención e ingreso a conta.
3. As obrigas tributarias accesorias.
A) O interese de demora.
B) As recargas por declaración extemporánea.
C) As recargas do período executivo.
4. As obrigas tributarias formais.
5. As obrigas da Administración.
Lección 11.- Suxeitos da obriga tributaria.
Capacidade no ámbito tributario
1. Suxeitos da obriga tributaria.
A). Suxeitos activos.
B). Suxeitos pasivos. Outras técnicas de aseguramento da obriga tributaria principal.
2. Contribuínte.
3. Substituto.
4. O responsable: concepto, clases e réxime xurídico.
5. Os sucesores.
6. A capacidade no ámbito tributario:
A) Capacidade xurídica tributaria. Unidade económica e patrimonio
separado susceptibles de imposición.
B). Capacidade de obrar tributaria.
C). Representación.
7. Domicilio fiscal.
Lección 12.- A cuantificación da obriga tributaria 1. Estrutura da norma nos tributos fixos e nos variables e o concepto de cuantificación do tributo.
2. A base impoñible. Concepto.
3. Modalidades
de bases impoñibles.
4. O tipo de gravame. Concepto e clases.
5. Outros elementos de cuantificación.
Lección 13.- Réximes de determinación de bases
impoñibles. Cota e débeda tributaria
1. Réximes de determinación de bases impoñibles. Noción.
2. Determinación directa.
3. Determinación obxectiva.
4. Estimación indirecta.
5. Cota: concepto e clases.
6. Débeda tributaria.
Lección 14.- Extinción da obriga tributaria 1. A extinción da obriga tributaria.
2. Causas ou modos de extinción.
3. O pagamento.
4. A prescrición.
5. A compensación. A conta corrente tributaria.
6. A condonación.
7. Garantías do crédito tributario.
Lección 15.- As obrigas accesorias ligadas á extinción da obriga tributaria 1. O interese de demora.
2. As recargas por declaración extemporánea.
3. As recargas do período executivo.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000