Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Dereito financeiro e tributario
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber facer
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
CG2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada
 • saber facer
CG3 Capacidade de escoita, de lectura comprensiva e habilidades de comunicación oral e escrita
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG5 Ser capaz de interpretar datos derivados das observacións en relación coa súa significación e relacionalos coas teorías apropiadas no ámbito da dirección e xestión pública
 • saber facer
CE14 Coñecer o réxime xurídico financeiro das Administracións Públicas, o funcionamento económico do Sector Público (ingresos e gastos) e os instrumentos de financiamento do Sector Público (tributos)
 • saber
 • saber facer
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
 • saber
 • saber facer
CT2 Capacidade de organización, planificación e utilización do tempo e de autocontrol ante situacións de presión
 • saber facer
CT5 Capacidade para a toma de decisións autónoma e independente
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT8 Capacidade para o traballo cooperativo en equipo/grupo e aberto a diferentes puntos de vista e opinións
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT9 Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico
 • saber facer
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000