Guia docente 2022_23
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Coñecemento das características esenciais da comunicación, os seus elementos e os seus resultados.
  CG2 Coñecemento da realidade político-social do mundo na era da comunicación global.
  CG3 Capacidade para aplicar técnicas e procedementos da composición da imaxe aos diferentes soportes audiovisuais, a partir do coñecemento das leis clásicas e dos movementos estéticos e culturais da historia da imaxe
  CG4 Habilidade para expor os resultados dos traballos académicos de maneira escrita, oral ou por medios audiovisuais ou informáticos de acordo aos canons das disciplinas da comunicación.
  CG5 Coñecemento dos valores constitucionais, principios éticos e normas deontolóxicas aplicables á comunicación audiovisual, en especial as relativas á igualdade de homes e mulleres, á non discriminación de persoas con discapacidade e ao uso non sexista da imaxe feminina nos medios de comunicación de masas.
  CG6 Coñecementos sobre a evolución histórica da imaxe e da cultura audiovisual, nos seus diferentes formatos
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Coñecemento do uso correcto oral e escrito das linguas oficiais como forma de expresión profesional na industria audiovisual.
  CE2 Capacidade para percibir críticamente o mundo audiovisual como froito dunhas condicións sociopolíticas e culturais ligadas a unha época histórica determinada.
  CE3 Coñecemento teórico-práctico dos mecanismos lexislativos de incidencia no audiovisual, así como o réxime xurídico da súa aplicación nas producións audiovisuais.
  CE4 Coñecemento dos procesos e técnicas implicadas na dirección e xestión de empresas audiovisuais.
  CE5 Coñecemento e aplicación das técnicas de produción e emisión radiofónicas.
  CE6 Coñecementos das políticas públicas de promoción e regulatorias no ámbito da produción e distribución audiovisual nos niveis de gobernanza europeos, nacional e autonómico.
  CE7 Capacidade para levar a cabo a análise e implementación de estratexias de distribución e difusión de contidos audiovisuais e a súa influencia no proceso de produción
  CE8 Coñecemento e aplicación dos fundamentos da animación audiovisual
  CE9 Coñecemento e aplicación das técnicas de documentación audiovisual.
  CE10 Capacidade para recrear o ambiente sonoro dunha produción audiovisual
  CE11 Capacidade para levar a cabo a análise das estruturas, contidos e estilos da programación televisiva.
  CE12 Coñecemento da natureza e interrelaciones entre os suxeitos da comunicación audiovisual: autores, institucións, empresas, medios, soportes e espectadores.
  CE13 Capacidade para deseñar a posta en escena, iluminación e dirección de actores dunha produción audiovisual.
  CE14 Capacidade para definir proxectos persoais de creación innovadora que contribúan ao coñecemento ou desenvolvemento das linguaxes audiovisuais ou á súa interpretación
  CE15 Coñecemento dos fundamentos da información xornalística a través dos distintos textos e xéneros ao uso, para a súa aplicación en medios impresos e dixitais.
  CE16 Coñecemento da historia e evolución da linguaxe e xéneros audiovisuais a través das súas propostas estéticas e industriais.
  CE17 Coñecemento e aplicación dos recursos, métodos e procedementos empregados na construción e análise dos relatos audiovisuais.
  CE18 Coñecemento sobre os fundamentos da historia e teoría da comunicación
  CE19 Coñecemento e aplicación das tecnoloxías audiovisuais (fotografía, cinema, radio, televisión e multimedia) en función das súas capacidades expresivas.
  CE20 Coñecemento da imaxe espacial e das representacións icónicas no espazo, tanto na imaxe fixa como en movemento.
  CE21 Capacidade para levar a cabo a gravación, composición, edición e postproducción de produtos audiovisuais.
  CE22 Capacidade para xestionar con eficacia a comunicación nas redes sociais
  CE23 Capacidade para escribir con fluidez guións para os diferentes formatos audiovisuais
  CE24 Coñecemento e aplicación das técnicas e procesos de produción e realización audiovisual nos formatos e soportes contemporáneos
  CE25 Coñecemento e aplicación das técnicas para o deseño e desenvolvemento de proxectos multimedia interactivos
  CE26 Capacidade para levar a cabo a análise e implementación de estratexias de mercadotecnia para o desenvolvemento, distribución e consumo de produtos audiovisuais e multimedia orientados ao mercado
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Comprender a importancia dos cambios tecnolóxicos, económicos e sociais no desenvolvemento de proxectos audiovisuais
  CT2 Ser capaz de traballar en equipo e de comunicar as propias ideas mediante a creación dun ambiente propicio.
  CT3 Ser capaz de asumir riscos expresivos e temáticos, aplicando solucións e puntos de vista persoais no desenvolvemento dos proxectos.
  CT4 Ser capaz de organizar as tarefas, realizándoas de maneira ordenada e adoptando con lóxica as decisións prioritarias nos diferentes procesos de produción audiovisual.
  CT5 Comprender a importancia de desenvolver un respecto solidario polas diferentes persoas e pobos do planeta, polos valores universais de educación, cultura, paz e xustiza, polos dereitos humanos, a igualdade de oportunidades e a non discriminación por razóns de sexo, raza ou relixión.
  CT6 Comprender a necesidade da conservación do patrimonio lingüístico, audiovisual e cultural de Galicia
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000