Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Proxectos interactivos en novos medios: telefonía móbil e TDT
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Metodoloxías docentes que se manteñen

A materia está planificada para ser impartida tanto presencial como a distancia, a través do Campus Remoto da Universidade de Vigo, polo que non é preciso ningún tipo de cambio de metodoloxía.

Metodoloxías docentes que se modifican:
Ningunha

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Campus Remoto da Universidade

Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Ningún

Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Ningunha

Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
O exame deberá realizarse de maneira presencial. Si non fose posible, eliminaríase da avaliación. A porcentaxe correspondente (20%) distribuiríase entre os outros apartados, até alcanzar o 100%. 30% para as prácticas e 70% para o traballo tutelado.Información adicional
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000