Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Guión, produción e realización de programas de ficción
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas
Avaliación contínua do alumno no desenvolvemento dos traballos individuais e en equipo. Neste apartado valorarase asistencia, participación activa, rendemento individual en práticas e exercicios
10 CG4
CT2
CT3
CT4
Traballo Resolución da secuencia de prácticas de cada un dos bloques que compoñen o programa da materia. Os alumnos traballarán en equipos e se valorará o proceso de adquisición de coñecementos e rutinas de traballo. 20 CG3
CE13
CE19
CE21
CE23
CE24
Resolución de problemas e/ou exercicios Examen final dos contidos teóricos incluidos no programa da materia. O examen poderá incluir partes de tipo test e preguntas de tipo tema. 10 CG3
CG6
CE23
CE24
Práctica de laboratorio Traballo práctico final no que o equipo de alumnos irá, a medida que avancen na resolución das prácticas, desenvolvendo a produción dun proxecto de ficción consistente na realización dunha curtametraxe orixinal que se presentará ao remate do curso. 60 CE13
CE19
CE21
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para obter a nota mínima de aprobado é necesaria a superación das prácticas e o exame teórico.

Considérase totalmente obrigatoria a asistencia ás prácticas.

En caso de non superar a parte teórica en primeira convocatoria, presentarase en segunda convocatoria só coa parte que non acade a nota mínima.

No caso de suspender a parte de contido práctico se propondrá polos docentes as probas prácticas que deberá superar o alumno na segunda convocatoria.

Estas premisas modificaranse en caso de cambio nas  condicións docentes establecidas pola Universidade por continxencias do COVID 19, ou outra causa xustificada

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000