Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Guión, produción e realización de programas de ficción
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
*As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios.

As metodoloxías previstas na guía foron deseñadas para facilitar unha transferencia fluída dende un escenario 100% presencial a outro 100% en remoto. A única diferenza será o espazo non que se desenvolve a actividade.

Nos grupos que requiran ser divididos derivados da normativa sanitaria “CoVID”, un grupo estará presente na aula, mentras que ou outro participará dás mesmas actividades mediante conexión sincrónica non campus remoto e a plataforma Faitic.

Se a situación sanitaria require dun novo confinamento domiciliario, as metodoloxías na modalidad non presencial previstas tamén se manteñen, aínda que, neste caso a totalidade do alumnado seguirá de forma sincrónica a actividade docente na aula virtual do campus remoto.

As actividades prácticas que requiren de materiais específicos para a avaliación da de certos contidos da materia, contemplarán adaptacións que faciliten a adquisición das mesmas competencias con independencia do escenario no que se leven a cabo ( supostos prácticos e desenvolvemento de proxecto completo). Neste sentido, aquelas prácticas de laboratorio que non poidan desenvolverse nos espazos técnicos, sustituiranse por exercicios prácticos realizados de xeito individual e colectivo, polo tanto adaptaranse para que sexan realizadas de maneira autónoma no domicilio do alumnado e poderán realizar o proceso final en grupo, vía online, con ferramentas adecuadas para tal fin ( google drive, campus remoto, etc ). Algún exemplos delas serán: resolución de casos prácticos, exercicicos de gravación e montaxe, realización de proxectos, análise de pezas audiovisuais , etc* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)

As titorías e a atención non presencial ao alumnado seguirán o mesmo horario que os previstos para o escenario docente 100% presencial, aínda que, no caso de ser necesario por razóns sanitarias desenvolveranse nas salas virtuais do profesorado habilitadas para tal fin.

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
Non se modificarán os contidos a impartir en ningún escenario.

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
Puntualmente se hai que facer as prácticas nos domicilios, para as actividades pódese enviar ou recomendar alguna referencia concreta

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

Avaliación contínua do alumno no desenvolvemento dos traballos individuais e en equipo. Neste apartado valorarase asistencia, participación activa ainda que sexa virtual, rendemento individual en práticas e exercicios- Antes 10% 20%


Resolución da secuencia de prácticas de cada un dos bloques que compoñen o programa da materia. Os alumnos traballarán en equipos e se valorará o proceso de adquisición de coñecementos e rutinas de traballo nos procesos que se determinen para tal fín. Antes 20% – 10%

Examen final dos contidos teóricos incluidos no programa da materia. O examen poderá incluir partes de tipo test e preguntas de tipo tema- Antes 10% - 30%


Traballo práctico final no que o equipo de alumnos irá, a medida que avancen na resolución das prácticas, desenvolvendo a produción dun proxecto de ficción consistente na realización dunha curtametraxe orixinal que se presentará ao remate do curso. EN caso de non poder realizar esta curtametraxe cos medios da Universidade e de xeito presencial, por causas xustificadas e determinadas pola Universidade, avaliarase o proxecto do mesmo xeito, sen execución da curtametraxe ou levandoa a cabo de xeito colaborativo, cos medios propios do alumnado.Antes 60% - 40%

Se tornara unha época de confinamento, as probas xa realizadas antes desta circunstancia, avaliarianse coas porcentaxes correspondentes á modalidade relativa ó do xeito excepcional

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000