Educational guide 2021_22
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Narrativa audiovisual
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Realización de análises audiovisuais seguindo as pautas definidas polo docente. 40 CG4
CE17
Resolución de problemas e/ou exercicios As probas de exame, orais ou escritas, consistirán na análise dunha obra audiovisual ou fragmento da mesma a partir do exposto na clase e das lecturas recomendadas. 50 CG1
CG3
CG5
CG6
CE16
CE17
CT5
CT6
Observación sistemática Avaliación baseada na participación activa e presenza do alumnado na aula. 10 CG4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación baseada na participación activa do alumno e na entrega dos traballos requiridos ao longo do curso.

Avaliación
global do proceso de aprendizaxe e adquisición de competencias e
coñecementos a través de probas presenciais nas datas oficiais aprobadas
polo centro

Será preciso obter polo menos un 50% da puntuación total de todas as partes avaliables para superar a materia.

O
alumnado que por causas xustificadas non poida acudir ás clases con
regularidade deberá porse en contacto co docente ao comezo do curso. 

O sistema de avaliación é o mesmo en todas as convocatorias.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000