Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Xestión de proxectos audiovisuais e interactivos
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
As metodologias docentes adaptáronse para a súa impartición a través de plataformas on-line.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (tutorías)
As tutorias levará a cabo de forma online, a través do despacho virtual do docente.

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Nas leccións que atopase o alumno na plataforma online, proporcionaranse vídeos e documentos para facilitar o autoaprendizaje.

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Todas as probas adaptáronse para poder ser desenvolvidas on-line.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000