Educational guide 2017_18
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Que os estudantes posúan e comprendan coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinal no desenvolvemento e / ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  CB2 Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
  CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
  CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
  CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Type CG Code General Competences
  CG1 CG-01: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional: Biolóxicos.
  CG2 CG-02: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional: Físicos.
  CG3 CG-03: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional: Químicos.
  CG4 CG-04: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional: Matemáticos.
  CG5 CG-05: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional: Dos sistemas de representación.
  CG6 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.
  CG7 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.
  CG8 CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.
  CG9 CG-09: Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e recursos forestais, incluíndo as paisaxes.
  CG10 CG-10: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e recursos forestais: contaminación.
  CG11 CG-11: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e recursos forestais: pragas.
  CG12 CG-12: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e recursos forestais: incendios.
  CG13 CG-13: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e recursos forestais en xeral.
  CG14 CG-14: Capacidade para o uso das técnicas de protección do medio forestal.
  CG15 CG-15: Capacidade para o uso das técnicas de restauración hidrolóxico forestal.
  CG16 CG-16: Capacidade para o uso das técnicas de conservación da biodiversidade.
  CG17 CG-17: Capacidade para avaliar e corrixir o impacto ambiental.
  CG18 CG-18: Capacidade para aplicar as técnicas de auditoría.
  CG19 CG-19: Capacidade para aplicar as técnicas de xestión ambiental.
  CG20 CG-20: Coñecemento das bases da mellora forestal e capacidade para a súa aplicación práctica á produción de planta e á biotecnoloxía.
  CG21 CG-21: Capacidade para medir, inventariar e avaliar os recursos forestais.
  CG22 CG-22: Capacidade para aplicar e desenvolver as técnicas selvícolas e de manexo de todo tipo de sistemas forestais, parques e áreas recreativas.
  CG23 CG-23: Capacidade para aplicar e desenvolver as técnicas de aproveitamento de produtos forestais madeirables e non madeirables.
  CG24 CG-24: Capacidade para resolver os problemas técnicos derivados da xestión dos espazos naturais.
  CG25 CG-25: Capacidade para xestionar e protexer as poboacións de fauna forestal, con especial énfase nas de carácter cinexético e piscícola.
  CG26 CG-26: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación: hidráulica.
  CG27 CG-27: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación: construción.
  CG28 CG-28: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación: electrificación.
  CG29 CG-29: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación: camiños forestais.
  CG30 CG-30: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación: maquinaria e mecanización.
  CG31 CG-31: Capacidade para aplicar as técnicas de ordenación forestal e planificación do territorio, así como os criterios e indicadores da xestión forestal sostible no marco dos procedementos de certificación forestal.
  CG32 CG-32: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das materias primas forestais madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas materias primas.
  CG33 CG-33: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das materias primas forestais non madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas materias primas.
  CG34 CG-34: Capacidade de organización e planificación de empresas e outras institucións, con coñecemento das disposicións lexislativas que lles afectan e dos fundamentos do marketing e comercialización de produtos forestais.
  CG35 CG-35: Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implantar e interpretar proxectos.
  CG36 CG-36: Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implantar e interpretar plans.
  CG37 CG-37: Capacidade para redactar informes técnicos.
  CG38 CG-38: Capacidade para redactar memorias de recoñecemento.
  CG39 CG-39: Capacidade para redactar valoracións.
  CG40 CG-40: Capacidade para redactar peritaxes.
  CG41 CG-41: Capacidade para redactar taxacións.
  CG42 CG-42: Capacidade para entender, interpretar e adoptar os avances científicos no campo forestal, para desenvolver e transferir tecnoloxía e para traballar nun medio multilingüe e multidisciplinar.
Type CE Code Specific Competences
  CE1 CE-01: Coñecemento das técnicas de representación. Capacidade de visión espacial. Normalización. Debuxo topográfico. Programas informáticos de interese en enxeñaría: deseño asistido por ordenador.
  CE2 CE-02: Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, campos e ondas e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñaría.
  CE3 CE-03: Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; cálculo diferencial e integral. Coñecementos básicos sobre ordenadores, sistemas operativos, bases de datos, programación e programas de cálculo de uso en enxeñaría.
  CE4 CE-04: Coñecemento adecuado do concepto de empresa e do marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
  CE5 CE-05: Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos, algorítmica numérica, xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral.
  CE6 CE-06: Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da termodinámica e o electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  CE7 CE-07: Coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
  CE8 CE-08: Coñecemento das bases e fundamentos biolóxicos do ámbito vexetal na enxeñaría.
  CE9 CE-09: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: hidráulica forestal; hidroloxía e restauración hidrolóxico-forestal.
  CE10 CE-10: Coñecementos básicos de xeoloxía e morfoloxía do terreo e a súa aplicación en problemas relacionados coa enxeñaría. Climatoloxía. Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ciencias do medio físico: xeoloxía, edafoloxía e climatoloxía.
  CE11 CE-11: Aptitude para aplicar os coñecementos sobre estatística e optimización. Programas informáticos estatísticos de interese en enxeñaría.
  CE12 CE-12: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ecoloxía forestal
  CE13 CE-13: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: zooloxía e entomoloxía forestais; fundamentos biolóxicos do ámbito animal na enxeñaría.
  CE14 CE-14: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: electrotecnia e electrificación forestais.
  CE15 CE-15: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: botánica forestal.
  CE16 CE-16: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: topografía e reformulacións. Sistemas de información xeográfica e teledetección. Programas informáticos de tratamento de datos espaciais.
  CE17 CE-17: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: silvicultura.
  CE18 CE-18: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: construcións forestais e vías forestais.
  CE19 CE-19: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: avaliación e corrección do impacto ambiental; recuperación de espazos degradados.
  CE20 CE-20: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: maquinaria e mecanización forestais.
  CE21 CE-21: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: repoboacións forestais. Xardinería e viveiros.
  CE22 CE-22: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: metodoloxía, organización e xestión de proxectos.
  CE23 CE-23: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: aproveitamentos forestais. Mellora forestal.
  CE24 CE-24: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: dasometría e inventariación forestal, ordenación de montes.
  CE25 CE-25: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: lexislación e certificación forestal; socioloxía e política forestal.
  CE26 CE-26: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: procesos industriais xiloenerxéticos.
  CE27 CE-27: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: prevención e loita contra incendios forestais.
  CE28 CE-28: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: estrutura anatómica interna e propiedades macroscópicas da madeira; subministro de materias primas na industria forestal.
  CE29 CE-29: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios dos procesos de primeira transformación da madeira e os principios de: materias primas forestais non madeireiras; procesos industriais de produtos non madeireiros: cortiza, resina, aceites esenciais.
  CE30 CE-30: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: coñecemento dos principios básicos dos procesos de segunda transformación da madeira.
  CE31 CE-31: Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, descortizado e trituración da madeira.
  CE32 CE-32: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ordenación e planificación do territorio. Paisaxismo forestal.
  CE33 CE-33: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: xestión de caza e pesca. Sistemas acuícolas.
  CE34 CE-34: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: enfermidades e pragas forestais.
  CE35
  CE36 CE-36: Capacidade para resolver problemas técnicos derivados da xestión de espazos naturais. Conservación da biodiversidade.
  CE37 CE-37: Coñecementos dos principios básicos da química da celulósica e papeleira e dos seus procesos industriais.
  CE38 CE-38: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: xestión ambiental da industria forestal.
  CE39 CE-39: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: control de calidade na industria forestal.
  CE40 CE-40: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: seguridade e hixiene industrial.
  CE41 CE-41.- Capacidade para a realización das tarefas profesionais propias da titulación no campo do traballo individual e en equipo, aplicando, según sexa a práctica en cuestión, algunha/s das técnicas e aptitudes que, a modo de exemplo e sen ser excluíntes, se citan na memoria de verificación.
  CE42 CE-42: Capacidade para realizar un traballo orixinal para ser presentado e defendido ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no campo das tecnoloxías específicas da Enxeñaría Forestal, de natureza profesional no que se sinteticen as competencias adquiridas nas ensinanzas e materias da carreira.
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.
  CT2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.
  CT3 CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras.
  CT4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.
  CT5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.
  CT6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.
  CT7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.
  CT8 CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos tanto nacionais como internacionais.
  CT9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.
  CT10 CBP 3: Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.
  CT11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.
  CT12 CBP 5: Desenvolver un compromiso ético, que implique o respecto dos dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, e dos principios de igualdade de oportunidades, accesibilidade universal a persoas con discapacidade e educación para a paz.
  CT13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.
  CT14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.
  CT15 CBS 3: Creatividade.
  CT16 CBS 4: Liderado.
  CT17 CBS 5: Coñecemento doutras culturas e costumes.
  CT18 CBS 6: Iniciativa e espírito emprendedor.
  CT19 CBS 7: Motivación pola calidade.
  CT20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000