Guia docente 2013_14
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional.
  A2 CG-01: Biolóxicos.
  A3 CG-02: Físicos.
  A4 CG-03: Químicos.
  A5 CG-04: Matemáticos.
  A6 CG-05: Dos sistemas de representación.
  A7 Capacidade para identificar os diferentes elementos
  A8 CG-06: elementos bióticos.
  A9 CG-07: elementos físicos.
  A10 CG-08: recursos naturais renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.
  A11 CG-09: Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e recursos forestais, incluíndo as paisaxes.
  A12 Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e recursos forestais
  A13 CG-10: contaminación.
  A14 CG-11: pragas.
  A15 CG-12: incendios.
  A16 CG-13: en xeral.
  A17 e capacidade para o uso das técnicas de
  A18 CG-14: protección do medio forestal.
  A19 CG-15: restauración hidrolóxico forestal.
  A20 CG-16: conservación da biodiversidade.
  A21 Capacidade para
  A22 CG-17: avaliar e corrixir o impacto ambiental.
  A23 CG-18: aplicar as técnicas de auditoría.
  A24 CG-19: aplicar as técnicas de xestión ambiental.
  A25 CG-20: Coñecemento das bases da mellora forestal e capacidade para a súa aplicación práctica á produción de planta e á biotecnoloxía.
  A26 Capacidade para
  A27 CG-21: medir, inventariar e avaliar os recursos forestais.
  A28 CG-22: aplicar e desenvolver as técnicas selvícolas e de manexo de todo tipo de sistemas forestais, parques e áreas recreativas.
  A29 CG-23: aplicar e desenvolver as técnicas de aproveitamento de produtos forestais madeirables e non madeirables.
  A30 CG-24: Capacidade para resolver os problemas técnicos derivados da xestión dos espazos naturais.
  A31 CG-25: Capacidade para xestionar e protexer as poboacións de fauna forestal, con especial énfase nas de carácter cinexético e piscícola.
  A32 Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación:
  A33 CG-26: hidráulica.
  A34 CG-27: construción.
  A35 CG-28: electrificación.
  A36 CG-29: camiños forestais.
  A37 CG-30: maquinaria e mecanización.
  A38 CG-31: Capacidade para aplicar as técnicas de ordenación forestal e planificación do territorio, así como os criterios e indicadores da xestión forestal sostible no marco dos procedementos de certificación forestal.
  A39 Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das materias primas forestais
  A40 CG-32: madeirables
  A41 CG-33: non madeirables
  A42 así como das tecnoloxías e industrias destas materias primas.
  A43 CG-34: Capacidade de organización e planificación de empresas e outras institucións, con coñecemento das disposicións lexislativas que lles afectan e dos fundamentos do marketing e comercialización de produtos forestais.
  A44 Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implantar e interpretar
  A45 CG-35: proxectos.
  A46 CG-36: plans.
  A47 Capacidade para redactar
  A48 CG-37: informes técnicos.
  A49 CG-38: memorias de recoñecemento.
  A50 CG-39: valoracións.
  A51 CG-40: peritaxes.
  A52 CG-41: taxacións.
  A53 CG-42: Capacidade para entender, interpretar e adoptar os avances científicos no campo forestal, para desenvolver e transferir tecnoloxía e para traballar nun medio multilingüe e multidisciplinar.
  A54 CE-01: Coñecemento das técnicas de representación. Capacidade de visión espacial. Normalización. Debuxo topográfico. Programas informáticos de interese en enxeñaría: deseño asistido por ordenador.
  A55 CE-02: Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, campos e ondas e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñaría.
  A56 CE-03: Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; cálculo diferencial e integral. Coñecementos básicos sobre ordenadores, sistemas operativos, bases de datos, programación e programas de cálculo de uso en enxeñaría.
  A57 CE-04: Coñecemento adecuado do concepto de empresa e do marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
  A58 CE-05: Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos, algorítmica numérica, xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral.
  A59 CE-06: Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da termodinámica e o electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  A60 CE-07: Coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
  A61 CE-08: Coñecemento das bases e fundamentos biolóxicos do ámbito vexetal na enxeñaría.
  A62 CE-09: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: hidráulica forestal; hidroloxía e restauración hidrolóxico-forestal.
  A63 CE-10: Coñecementos básicos de xeoloxía e morfoloxía do terreo e a súa aplicación en problemas relacionados coa enxeñaría. Climatoloxía. Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ciencias do medio físico: xeoloxía, edafoloxía e climatoloxía.
  A64 CE-11: Aptitude para aplicar os coñecementos sobre estatística e optimización. Programas informáticos estatísticos de interese en enxeñaría.
  A65 CE-12: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ecoloxía forestal
  A66 CE-13: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: zooloxía e entomoloxía forestais; fundamentos biolóxicos do ámbito animal na enxeñaría.
  A67 CE-14: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: electrotecnia e electrificación forestais.
  A68 CE-15: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: botánica forestal.
  A69 CE-16: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: topografía e reformulacións. Sistemas de información xeográfica e teledetección. Programas informáticos de tratamento de datos espaciais.
  A70 CE-17: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: silvicultura.
  A71 CE-18: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: construcións forestais e vías forestais.
  A72 CE-19: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: avaliación e corrección do impacto ambiental; recuperación de espazos degradados.
  A73 CE-20: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: maquinaria e mecanización forestais.
  A74 CE-21: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: repoboacións forestais. Xardinería e viveiros.
  A75 CE-22: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: metodoloxía, organización e xestión de proxectos.
  A76 CE-23: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: aproveitamentos forestais. Mellora forestal.
  A77 CE-24: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: dasometría e inventariación forestal, ordenación de montes.
  A78 CE-25: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: lexislación e certificación forestal; socioloxía e política forestal.
  A79 CE-26: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: procesos industriais xiloenerxéticos.
  A80 CE-27: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: prevención e loita contra incendios forestais.
  A81 CE-28: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: estrutura anatómica interna e propiedades macroscópicas da madeira; subministro de materias primas na industria forestal.
  A82 CE-29: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios dos procesos de primeira transformación da madeira e os principios de: materias primas forestais non madeireiras; procesos industriais de produtos non madeireiros: cortiza, resina, aceites esenciais.
  A83 CE-30: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: coñecemento dos principios básicos dos procesos de segunda transformación da madeira.
  A84 CE-31: Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, descortizado e trituración da madeira.
  A85 CE-32: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ordenación e planificación do territorio. Paisaxismo forestal.
  A86 CE-33: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: xestión de caza e pesca. Sistemas acuícolas.
  A87 CE-34: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: enfermidades e pragas forestais.
  A88 CE-35: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: piscicultura e sistemas agroforestais.
  A89 CE-36: Capacidade para resolver problemas técnicos derivados da xestión de espazos naturais. Conservación da biodiversidade.
  A90 CE-37: Coñecementos dos principios básicos da química da celulósica e papeleira e dos seus procesos industriais.
  A91 CE-38: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: xestión ambiental da industria forestal.
  A92 CE-39: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: control de calidade na industria forestal.
  A93 CE-40: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: seguridade e hixiene industrial.
Carácter B Código Competencias Transversais
  B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.
  B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.
  B3 CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras.
  B4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.
  B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.
  B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.
  B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.
  B8 CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos tanto nacionais como internacionais.
  B9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.
  B10 CBP 3: Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.
  B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.
  B12 CBP 5: Desenvolver un compromiso ético, que implique o respecto dos dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, e dos principios de igualdade de oportunidades, accesibilidade universal a persoas con discapacidade e educación para a paz.
  B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.
  B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.
  B15 CBS 3: Creatividade.
  B16 CBS 4: Liderado.
  B17 CBS 5: Coñecemento doutras culturas e costumes.
  B18 CBS 6: Iniciativa e espírito emprendedor.
  B19 CBS 7: Motivación pola calidade.
  B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000