Educational guide 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Repoboacións
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

* Metodoloxías docentes que se manteñen
Actividades *introductorias
Lección maxistral
Resolución de problemas
Traballo tutelado
* Metodoloxías docentes que se modifican
A saída de prácticas planificada non se realizará no caso de docencia non presencial ou no caso de que non se permita con docencia
*semi-presencial. Se *substituirá por observación práctica de material audiovisual de procesos de fabricación de
industrias da madeira (vídeos e información dixital)
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)
Despacho virtual, correo electrónico e habilitación de foros na plataforma *FaiTIC
* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
A saída de prácticas planificada non se realizará no caso de docencia non presencial ou no caso de que non se permita con docencia
*semi-presencial. Se *substituirá por observación práctica de material audiovisual de procesos de fabricación de
industrias da madeira (vídeos e información dixital)
* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Non é necesario, xa que lla facilitan materiais na plataforma de *teledocencia, moitos deles de elaboración propia
por parte dos profesores, para poder realizar un seguimento da materia
* Outras modificacións
Non é necesario
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Mantense o peso ao estar adaptadas todas as probas a calquera circunstancia
* Probas pendentes que se manteñen
Mantense o peso ao estar adaptadas todas as probas a calquera circunstancia
* Probas que se modifican
Non é necesario
* Novas probas
Non é necesario
* Información adicional
Non se require
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000