Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Maquinaria forestal
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen

Ante un eventual cambio do modo de docencia a docencia *semipresencial ou virtual respectarase a metodoloxía docente proposta para o caso de docencia presencial, aínda que adaptado á nova situación e mediante o uso de novas ferramentas como se describe a continuación.

* Metodoloxías docentes que se modifican

As leccións maxistrais substituiranse por clases virtuais a través do despacho virtual en principio seguindo o horario de clases oficial da escola, facilitándose previamente ao alumnado as presentacións a utilizar nas clases.

En canto ás prácticas de laboratorio é necesario distinguir entre as prácticas de informática e as prácticas no laboratorio. As primeiras, debido a que son realizadas cun software libre poderán ser exercicios de realización do alumnado desde casa, mentres que as segundas substituiranse por sesións a través do despacho virtual, nas que se presentarán os diferentes tipos de equipos cos que no caso de docencia presencial trabállase no laboratorio. En base aos contidos dos dous tipos de prácticas presentaranse memorias de prácticas nas que se resolvan as cuestións expostas durante as sesións.

Por último a realización do traballo da materia será similar para os casos de docencia presencial ou docencia *semipresencial/virtual, aínda que a exposición realizarase a través do despacho virtual para toda a clase.


* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)

As *tutorías presenciais substituiranse por *tutorías virtuais a través do despacho virtual. Neste caso as *tutorías solicitaranse por correo electrónico para convir a data e hora de realización da mesma, facilitándose ao alumno o contrasinal de acceso antes da hora convida.

* Modificacións (se proceden) dos contidos a impartir

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

As porcentaxes asignadas ás diferentes actividades avaliables manteranse independentemente de que haxa ou non cambio no modo de docencia.

Os exames presenciais substituiranse por exames virtuais que o alumno realizará desde casa. Os diferentes enunciados facilitaránselle ao alumno a través de *Faitic e disporán dun tempo limitado para devolver a solución polo mesmo medio. Durante o transcurso do exame o alumnado estará conectado a través do despacho virtual para a aclaración das dúbidas que puidesen existir.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000