Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Hidráulica
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DE Las METODOLOGÍAS ===
* Metodologías docentes que se mantienen: la metodología docente de la parte práctica se mantiene. Se sustituirán las clases presenciales por clases *on-*line y a través de venidlos *tutoriais por parte del profesor

* Metodologías docentes que se modifican: Se pasa de la modalidad presencial a la *on-*line

* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (**tutorías): correo electrónico y a través de los despachos virtuales del profesorado

* Modificaciones (sí proceden) de los contenidos a impartir: sin *modificacions

* Bibliografía adicional para facilitar el auto-aprendizaje: no aplica

* Otras modificaciones

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000