Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Edafoloxía
   Plan de Continxencias
 
Descrición
DOCENCIA MIXTA

1. ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS
1.1.- Metodologías docentes que se mantienen
Mantéñense as metodoloxías docentes indicadas na guía xa que a docencia mixta asegura a realización das prácticas, e a asistencia a seminarios e teoría, así como a realización de cuestionarios e traballos que debe levar a cabo o alumnado.
1.2.- Metodoloxías docentes que se modifican
Non se modifica ningunha metodoloxía
1.3.- Mecanismo non presencial de atención al alumnado (titorías)
As titorías llevaránse a cabo a través do campus remoto nos despachos virtuales do profesorado cando o alumnado o solicite.
1.4.- Modificaciones (se procede) dos contidos a impartir
Non procede.
1.5.- Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaje
Será suministrada se fose preciso.
1.6.- Outras modificacións
Non hay modificacións

2. ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN
2.1.- Probas xa realizadas
Prácticas: [Peso anterior 20 %] [Peso Proposto 20 %]
Mantendránse as porcentaxes de avaliación propostos tanto se realizarán as probad coma non.
2.2.- Probas pendentes que se manteñen
As probas que queden pendentes mantendránse tal e como se indica na guía docente.
Exame: [Peso anterior 60 %] [Peso Proposto 60 %]
2.3.- Probas que se modifican
Non se modificará ninguna proba.
2.4.- Novas probas
Non procede.

3.- INFORMACIÓN ADICIONAL
Tal e como está plantexada a asignatura podrase levar a cabo sen problemas na situación de docencia mixta.

DOCENCIA NON PRESENCIAL

1. ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS
1.1.- Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense as metodoloxías docentes indicadas na guía para teoría e seminarios. No caso de que non se pudiesen levar a cabo ningunha das prácticas programadas, realizaríase de forma virtual, si ben non se podrían avaliar todas as competencias implícitas no traballo de laboratorio.
1.2.- Metodoloxías docentes que se modifican
Modificaría se, de ser necesario a metodoloxía docente da parte práctica, e avalación continua mediante cuestionarios en faitic
1.3.- Mecanismo non presencial de atención al alumnado (titorías)
As titorías levaránse a cabo a través do campus remoto nos despachos virtuais do profesorado cuando o alumnado o solicite.
1.4.- Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
Adecuaríanse os contidos da docencia práctica a unha docencia virtual intentando que o alumnado alcanzase a maioría das competencias implícitas de prácticas.
1.5.- Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaje
Será suministrada de ser necesario.
1.6.- Outras modificaciones
Non hay utras modificacións

2. ADAPTACIÓN DA EVALIACIÓN
2.1.- Probas xa realizadas
Prácticas: [Peso anterior 20 %] [Peso Propuesto 20 %]

2.2.- Probas pendentes que se manteñen

As probas que queden pendentes mantendranse tal e como se indica na guía docente.
2.3.- Probas que se modifican
Prácticas 20%, Traballo de curso e exposición 20%, Asistencia e avaliacián continua 20%, Proba escrita 40%
.4.- Nuevas probas
Non procede.

3.- INFORMACIÓN ADICIONAL
Tal y como está plantexada a asignatura poderase levar a cabo sen problemas na situación de docencia non presencial.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000