Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Bioloxía: Bioloxía vexetal
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense a Lección maxistral, Estudo de casos, Resolución de problemas e Presentación oral, todas elas a través da plataforma de docencia remota facilitada pola UVigo.

* Metodoloxías docentes que se modifican
No caso de docencia non presencial, as prácticas faranse mediante simulacións, por medio de vídeos e aplicacións informáticas que o permitan.
Daráselle máis importancia á docencia a través de Faitic, con evaluación continua do alumnado mediante resolución de cuestións de forma personalizada

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Faranse a través do campus remoto (plataforma virtual da UVigo)

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba exame lección maxistral: [Peso anterior 60%] [Peso Proposto 30%]
Proba presentación oral dun traballo: Peso anterior 20%, peso proposto 30%

...

* Probas pendentes que se manteñen
Proba : [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...

* Probas que se modifican
Proba prácticas de laboratorio: peso anterior 20% => simulación de prácticas: peso proposto 10%


* Novas probas
Evaluación contínua a través de Faitic: peso proposto 30%
* Información adicional
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000