Guia docente 2014_15
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Fundamentos de economía da empresa
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Traballos de aula Co obxectivo de incentivar o traballo regular e continuo do alumno no desenvolvemento da materia, valorarase, mediante unha observación cuantificada, a asistencia e participación activa nas sesións prácticas.
A puntuación total deste epígrafe (1 punto) divídese entre o número total de sesións efectivas que se desenvolvan.
10
Probas de resposta curta Trátase dunha proba a final de curso orientada á aplicación dos conceptos desenvolvidos na materia, para o que os/as alumnos/as poderán contar coa documentación (libros, apuntamentos; etc) que consideren necesaria. 40
Estudo de casos/análise de situacións Trátase dunha proba a final de curso orientado á realización dos casos prácticos, para o que os/as alumnos/as poderán contar coa documentación (libros,
apuntamentos) que consideren necesaria.
40
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade exposta, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. Para iso utilizaranse os Tics.
Non se admitirá ningún exercicio entregado fóra de prazo nin enviado noutro medio que non sexa a través da plataforma FAITIC.
10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p><font size=&quot;1&quot; face=&quot;DejaVuSansCondensed&quot;><font size=&quot;1&quot; face=&quot;DejaVuSansCondensed&quot;>
<p><strong>Esta materia impártese en réxime PRESENCIAL polo que os alumnos deben asistir ás sesións teóricas e prácticas no horario establecido polo centro. Isto supón que o único sistema de avaliación é o contemplado nesta guía. O sistema de avaliación da materia apóiase en tres elementos:</strong></p>
<p>a) Superación da parte práctica, coa realización das actividades programadas. (2 puntos). </p>
<p>b) Superación da parte teórica, mediante un exame escrito que se realizará na data sinalada polo centro. (8 puntos)</p>
<p>c) A asistencia e participación do alumnado nas clases teóricas e prácticas.</p>
<p><strong>É requisito indispensable para sumar a parte práctica polo menos sacar un 4 sobre 10 puntos no exame teórico.</strong></p>
<p><br /><strong>CONVOCATORIA DE XULLO / EXTRAORDINARIA</strong></p>
<p>1. A forma de avaliación na convocatoria de xullo e extraordinaria é a mesma que en Xaneiro. </p>
<p>2. Particularidades: </p>
<p>a) Non existe posibilidade de mellorar a nota da parte práctica para a convocatoria de xullo, xa que se trata de actividades programadas ao longo do curso. </p>
<p>b) Se a materia non é superada nesta convocatoria, o alumno deberá cursala novamente adaptándose á guía docente que estea vixente no curso académico en cuestión e, por tanto, non conservará ningunha das cualificacións obtidas no presente curso.</p></font></font></p>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000