Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas e informática
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Ten dúas partes:
1. Exame final de contidos teóricos.
2. Exame final de prácticas de laboratorio.

Competencias avaliadas: A1, A5, A56, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10, B12, B19
70 CG4
CE3
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT10
CT12
CT19
Probas de tipo test Resolución de probas pechadas consistentes en exercicios con varias respostas alternativas das que o alumno deberá sinalar a verdadeira.
Resolución de problemas nas que, utilizando un sistema de cálculo simbólico, deberán proporcionar a resposta do programa ao exercicio correspondente.

Competencias avaliadas: A1, A5, A56, B1, B3, B4, B6, B7, B10, B12, B13, B19
10 CG4
CE3
CT1
CT3
CT4
CT6
CT7
CT10
CT12
CT13
CT19
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de boletíns de problemas e prácticas de laboratorio.

Competencias avaliadas: A1, A5, A56, B1, B2, B3, B4, B6, B7,B9, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B18
10 CG4
CE3
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT18
Traballos e proxectos Realización de proxectos abertos nos que é preciso empregar diferentes coñocementos adquiridos ao longo do curso.

Competencias avaliadas: A1, A5, A56, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B18, B19
10 CG4
CE3
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT18
CT19
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación realizarase en dous apartados: avaliación de contidos teóricos e avaliación das prácticas de laboratorio.

A avaliación dos contidos teóricos realizarase tendo en conta o exame final dos contidos teóricos, os test obrigatorios, os traballos propostos de resolución de exercicios e os traballos de proxectos.

A avaliación das prácticas de laboratorio realizarase tendo en conta o exame final de prácticas de laboratorio, as prácticas realizadas, os test de prácticas e os traballos complementarios.

A nota final será a media aritmética da avaliación dos contidos teóricos e da avaliación dos contidos prácticos. Únicamente se fará o promedio de ambalas dúas notas si se obten polo menos un 4.5 en cada unha delas. A materia considerarase aprobada si a nota media final é de polo menos un 5.

Para a segunda convocatoria esixirase ao alumno que repita os procedementos non acadados durante a avaliación continua da primeira convocatoria, manténdose a valoración dos procedementos xa superados.

Os alumnos que debidamente xustifiquen a imposibilidade de someterse á avaliación continua serán avalidos por medio das probas de exame final de contidos teóricos e exame final de prácticas de laboratorio.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000