Guia docente 2022_23
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacidade de análise e síntese.
  CG2 Capacidade de Organización e Planificación
  CG3 Capacidade de Traballo en equipo
  CG4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante
  CG5 Capacidade de utilización e xestión da información
  CG6 Orientación aos resultados
  CG7 Orientación ao cliente
  CG8 Capacidade de comunicación e motivación
  CG9 Capacidade para a resolución de problemas
  CG10 Capacidade para a toma de decisións
  CG11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
  CG12 Capacidade para traballar nun contexto internacional
  CG13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
  CG14 Motivación pola calidade
  CG15 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en todos os ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
  CE2 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Edificación e Desenvolvemento Territorial na especialidade de Edificación e Desenvolvemento Territorial
  CE3 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Lecer e Deporte na especialidade de Lecer e deporte
  CE4 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Sistemas de Información na especialidade de Sistemas de Información.
  CE5 Identificar e comprender a interacción entre os grupos de procesos que levan a cabo na contorna do Project Manager.
  CE6 Identificar e Comprender as diferenzas metodolóxicas entre os métodos de dirección de proxectos áxiles e predictivos
  CE7 Saber as normas que rexen a dirección integrada dun proxecto
  CE8 Capacidade de organización e planificación as diferentes fases dun proxecto.
  CE9 Capacidade de integración do proxecto
  CE10 Capacidade de definir executar e controlar o alcance dun proxecto
  CE11 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión do tempo do proxecto
  CE12 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión do custo do proxecto
  CE13 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión da calidade do proxecto
  CE14 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos recursos humanos do proxecto
  CE15 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión das comunicacións do proxecto
  CE16 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos interesados do proxecto
  CE17 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos riscos do proxecto
  CE18 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión das adquisicións do proxecto
  CE19 Capacidade para a redacción do proxecto así como para a súa comunicación de forma convincente, clara, concisa e sen ambigüidades
  CE20 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos ao campo profesional no que desenvolve a súa actividade o Project Manager.
  CE21 Capacidade para xestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do cliente
  CE22 Hábitos de excelencia e compromiso ético no exercicio profesional do Project Manager.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  CT2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
  CT3 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  CT4 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CT5 Valorar de forma crítica o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CT6 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CT7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CT8 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000