Guia docente 2018_19
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos
 Materias
  Traballo Fin de Máster
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
 • saber
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
 • saber facer
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
 • saber facer
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
 • saber facer
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG1 Capacidade de análise e síntese.
 • saber
 • saber facer
CG2 Capacidade de Organización e Planificación
 • saber
 • saber facer
CG4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante
 • saber
 • saber facer
CG5 Capacidade de utilización e xestión da información
 • saber
 • saber facer
CE1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en todos os ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
 • saber
 • saber facer
CE5 Identificar e comprender a interacción entre os grupos de procesos que levan a cabo na contorna do Project Manager.
 • saber
CE19 Capacidade para a redacción do proxecto así como para a súa comunicación de forma convincente, clara, concisa e sen ambigüidades
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE21 Capacidade para xestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do cliente
 • saber facer
CE22 Hábitos de excelencia e compromiso ético no exercicio profesional do Project Manager.
 • Saber estar / ser
CT1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT4 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT5 Valorar de forma crítica o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
 • saber
 • saber facer
CT6 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
 • saber
CT7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
 • Saber estar / ser
CT8 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
 • saber facer
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000