Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Educación Primaria
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Coñecer as áreas curriculares da Educación Primaria, a relación interdisciplinar entre elas, os criterios de avaliación e o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procedementos de ensino e aprendizaxe respectivos
  CG2 Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro
  CG3 Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. Fomentar a lectura e o comentario crítico de textos dos diversos dominios científicos e culturais contidos no currículo escolar
  CG4 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá
  CG5 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela, resolver problemas de disciplina e contribuir á resolución pacífica de conflitos. Estimular e valorar o esforzo, a constancia e a disciplina persoal nos estudantes
  CG6 Coñecer a organización dos colexios de educación primaria e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Desempeñar as funcións de titoría e de orientación cos estudantes e as súas familias, atendendo as singulares necesidades educativas dos estudantes. Asumir que o exercicio da función docente ha de ir perfeccionándose e adaptándose aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
  CG7 Colaborar cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno social. Asumir a dimensión educadora da función docente e fomentar a educación democrática para unha cidadanía activa
  CG8 Manter unha relación crítica e autónoma respecto dos saberes, os valores e as institucións sociais públicas e privadas
  CG9 Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución dun futuro sustentable
  CG10 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela entre os estudantes
  CG11 Coñecer e aplicar nas aulas as tecnoloxías da información e da comunicación. Discernir selectivamente a información audiovisual que contribúa ás aprendizaxes, á formación cívica e á riqueza cultural
  CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación primaria e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Comprender os procesos de aprendizaxe relativos ao periodo 6-12 no contexto familiar, social e escolar
  CE2 Coñecer as características destes estudantes, así como as características dos seus contextos motivacionales e sociais
  CE3 Dominar os coñecementos necesarios para comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e identificar disfunciones
  CE4 Identificar dificultades de aprendizaxe, informalas e colaborar no seu tratamento
  CE5 Coñecer as propostas e desenvolvementos actuais baseados na aprendizaxe de competencias
  CE6 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e distintos ritmos de aprendizaxe
  CE7 Analizar e comprender os procesos educativos no aula e fóra dela relativos ao periodo 6-12
  CE8 Coñecer os fundamentos da Educación Primaria
  CE9 Analizar a práctica docente e as condicións institucionais que a enmarcan
  CE10 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país e os condicionantes políticos e legislativos da actividade educativa
  CE11 Coñecer os procesos de interacción e comunicación no aula
  CE12 Abordar e resolver problemas de disciplina
  CE13 Promover o traballo cooperativo e o traballo e esforzo individuais
  CE14 Promover accións de educación en valores orientadas á preparación dunha cidadanía activa e democrática
  CE15 Coñecer e abordar situacións escolares en contextos multiculturales
  CE16 Deseñar, planificar e evaluar a actividade docente e a aprendizaxe no aula
  CE17 Coñecer e aplicar experiencias innovadoras en Educación Primaria
  CE18 Participar na definición do proxecto educativo e na actividade xeral do centro atendendo a criterios de xestión de calidade
  CE19 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación educativa e ser capaz de deseñar proxectos de innovación identificando indicadores de avaliación
  CE20 Mostrar habilidades sociais para entender ás familias e facerse entender por elas
  CE21 Coñecer e saber exercer as funcións de titor e orientador en relación coa educación familiar no periodo 6-12
  CE22 Relacionar a educación co medio, e cooperar coas familias e a comunidade
  CE23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
  CE24 Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar
  CE25 Comprender os principios básicos e as leis fundamentais das ciencias experimentais (Física, Química, Biología e Xeoloxía)
  CE26 Coñecer o currículo escolar destas ciencias
  CE27 Suscitar e resolver problemas asociados coas ciencias á vida cotiá
  CE28 Valorar as ciencias como un feito cultural
  CE29 Recoñecer a mutua influencia entre ciencia, sociedade e desenvolvemento tecnolóxico, así como as condutas cidadás pertinentes, para procurar un futuro sostenible
  CE30 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover a adquisición de competencias básicas nos estudantes
  CE31 Comprender os principios básicos das ciencias sociais
  CE32 Coñecer o currículo escolar das ciencias sociais
  CE33 Integrar o estudo histórico e xeográfico desde unha orientación instructiva e cultural
  CE34 Fomentar a educación democrática da cidadanía e a práctica do pensamento social crítico
  CE35 Valorar a relevancia das institucións públicas e privadas para a convivencia pacífica entre os pobos
  CE36 Coñecer o feito relixioso ao longo da historia e a súa relación coa cultura
  CE37 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  CE38 Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representacións espaciais, estimación e medida, organización e interpretación da información, etc)
  CE39 Coñecer o currículo escolar de matemáticas
  CE40 Analizar, razoar e comunicar propostas matemáticas. Suscitar e resolver problemas vinculados coa vida cotiá
  CE41 Valorar a relación entre matemáticas e ciencias como un dos alicerces do pensamento científico
  CE42 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  CE43 Comprender os principios básicos das ciencias da linguaxe e a comunicación
  CE44 Adquirir formación literaria e coñecer a literatura infantil
  CE45 Coñecer o currículo escolar das linguas e a literatura
  CE46 Falar, ler e escribir correcta e adecuadamente nas linguas oficiais da Comunidade Autónoma correspondente
  CE47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da linguaxe escrita e o seu ensino
  CE48 Fomentar a lectura e animar a escribir
  CE49 Coñecer as dificultades para a aprendizaxe das linguas oficiais de estudantes doutras linguas
  CE50 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües
  CE51 Expresarse, oralmente e por escrito nunha lingua estranxeira
  CE52 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  CE53 Comprender os principios que contribúen á formación cultural, persoal e social desde as artes
  CE54 Coñecer o currículo escolar da educación artística, nos seus aspectos plástico, audiovisual e musical
  CE55 Adquirir recursos para fomentar a participación ao longo da vida en actividades musicais e plásticas dentro e fóra da escola
  CE56 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  CE57 Comprender os principios que contribúen á formación cultural, persoal e social desde a educación física
  CE58 Coñecer o currículo escolar da educación física
  CE59 Adquirir recursos para fomentar a participación ao longo da vida en actividades deportivas dentro e fóra da escola
  CE60 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  CE61 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma
  CE62 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula e dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima de aula que facilite a aprendizaxe e a convivencia
  CE63 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e en particular o de ensino-aprendizaxe mediante o dominio das técnicas e estratexias necesarias
  CE64 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro
  CE65 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica
  CE66 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
  CE67 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes 6-12 anos
  CE68 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social
  CE69 Estas competencias, xunto coas propias do resto de materias, quedarán reflectidas no Traballo fin de Grado que compendia a formación adquirida ao longo de todos as ensinanzas descritas
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de análise e síntese
  CT2 Capacidade de organización e planificación
  CT3 Comunicación oral e escrita na lingua materna
  CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
  CT5 Coñecemento de informática relativos ao ambito de estudo
  CT6 Capacidade de xestión da información
  CT7 Resolución de problemas
  CT8 Toma de decisións
  CT9 Traballo en equipo
  CT10 Traballo nun equipo de carácter interdisciplinar
  CT11 Traballo nun contexto internacional
  CT12 Habilidades nas relacións interpersoais
  CT13 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
  CT14 Razoamento crítico
  CT15 Compromiso ético
  CT16 Aprendizaxe autónoma
  CT17 Adaptación a novas situacións
  CT18 Creatividade
  CT19 Lideranza
  CT20 Coñecemento doutras culturas e costumes
  CT21 Iniciativa e espírito emprendedor
  CT22 Motivación pola calidade
  CT23 Sensibilidade por temas ambientais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000