Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Exposición por grupos (en grupos b) e despois por escrito ó docente dos resultados da avaliación de tres alumnos/as de Educación primaria, empregando probas adaptadas a este alumnado co obxecto de detectar o nivel de desenvolvemento evolutivo no ámbito cognitivo, emocional e social e actuar en consecuencia. 30
Traballo tutelado Avaliación das actividades desenvolvidas polo estudante no aula tales como
exposicións, análises de casos, debates, etc. sobre contidos da materia ou dos
resultados dun traballo, exercicio, proxecto, etc. Pódese levar a cabo de xeito
individual ou en grupo.
10
CB2
CB3
CG8
CG9
CG10
CE13
CT1
CT2
CT6
CT9
CT16
CT18
Exame de preguntas obxectivas Probas que inclúen preguntas pechadas con varias alternativas de resposta.
30
CB1
CB3
CG8
CE3
Informe de prácticas Realización de informe das actividades prácticas no que se desenvolvan, relacionen, organicen os coñecementos e preséntense conclusións propias dos estudantes sobre as mesmas. 30
CB3
CB4
CB5
CG4
CE13
CE19
CT2
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para optar á avaliación continua esíxese a asistencia regular de, polo menos o 80%, das sesións de clase, traballos tutelados e titorías de grupos.

Para superar a materia será necesario que os estudantes obteñan en cada proba ou actividade obxecto de avaliación como mínimo o 50% da cualificación de cada apartado.

Aqueles estudantes que non superen algunha das probas de avaliación poderán recuperalas nas datas oficiais correspondente á segunda avaliación, no mes de Xullo.

No caso de que algún estudante non poida seguir a avaliación continua e o traballo en grupo titorizado polos docentes realizará unha proba de contidos teóricos sobre a materia, que suporá un 50% da nota, un comentario sobre una monografía, 20% e un traballo teórico-aplicado, ao que lle corresponderá o 30% da cualificación final. Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan en cada unha das partes un 50% da cualificación total das mesmas.

As datas oficiais dos exames poden consultarse na web da facultade no espazo: http://fcced.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000