Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG2 Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro
 • saber facer
CG4 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG8 Manter unha relación crítica e autónoma respecto dos saberes, os valores e as institucións sociais públicas e privadas
 • saber
 • Saber estar / ser
CG9 Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución dun futuro sustentable
 • Saber estar / ser
CG10 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela entre os estudantes
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE2 Coñecer as características destes estudantes, así como as características dos seus contextos motivacionales e sociais
 • saber
CE3 Dominar os coñecementos necesarios para comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e identificar disfunciones
 • saber
CE13 Promover o traballo cooperativo e o traballo e esforzo individuais
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE19 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación educativa e ser capaz de deseñar proxectos de innovación identificando indicadores de avaliación
 • saber
 • saber facer
CT1 Capacidade de análise e síntese
 • saber
 • saber facer
CT2 Capacidade de organización e planificación
 • saber
 • saber facer
CT6 Capacidade de xestión da información
 • saber
 • saber facer
CT8 Toma de decisións
 • saber
 • saber facer
CT9 Traballo en equipo
 • saber facer
CT16 Aprendizaxe autónoma
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT17 Adaptación a novas situacións
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT18 Creatividade
 • saber facer
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000