Guia docente 2014_15
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
Grado en Educación Infantil
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
  A2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
  A3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
  A4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacífica de conflitos. Saber observar sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reflexionar sobre eles
  A5 Reflexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
  A6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identificar posibles disfuncións e velar pola súa correcta evolución. Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües. Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
  A7 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identificar posibles disfuncións e velar pola súa correcta evolución. Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües. Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
  A8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da personalidade na primeira infancia
  A9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
  A10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
  A11 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
  A12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos
Carácter B Código Competencias Transversales
  B1 Capacidade de análise e síntese
  B2 Capacidade de organización e planificación
  B3 Comunicación oral e escrita
  B4 Coñecemento de lingua estranxeira
  B5 Coñecemento de informática
  B6 Coñecemento de informática
  B7 Resolución de problemas
  B8 Toma de decisións
  B9 Traballo en equipo
  B10 Traballo nun contexto internacional
  B11 Habilidades nas relacións interpersoais
  B12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
  B13 Razoamento crítico
  B14 Compromiso ético
  B15 Aprendizaxe autónoma
  B16 Adaptación a novas situacións
  B17 Creatividade
  B18 Lideranza
  B19 Coñecemento doutras culturas e costumes
  B20 Iniciativa e espírito emprendedor
  B21 Motivación pola calidade
  B22 Sensibilidade por temas ambientais
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000