Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Materias
  Lecer e turismo deportivo
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas e/ou exercicios O alumnado resolverá problemas/exercicios de forma presencial, individual e autónoma seguindo as indicacións do profesor.
Os exercicios deberán estar cumprimentados e entregados a través de Moovi dentro do prazo establecido.
Non serán válidos a efectos da avaliación os exercicios entregados fóra de prazo. Corresponde á avaliación de Grupos-B
40 B2
B4
B6
B13
B20
B21
B22
B23
B24
C22
Exame de preguntas obxectivas Proba obxectiva (test) con 4 opcións de resposta. Para anular o efecto do azar cada resposta incorrecta resta. Corresponde á avaliación do Grupo-A. 30 B2
B4
B6
B12
B13
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
C21
C22
Estudo de casos O alumnado organizado en equipos de até 3 persoas traballará durante todo o cuadrimestre na análise dun estudo de caso, seguindo as indicacións do profesor que deberá entregar en Moovi no prazo establecido. Non serán válidos a efectos da avaliación os estudos de caso entregados fóra de prazo. 30
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
PRIMEIRA CONVOCATORIA:
 • Modalidade de AVALIACION CONTINUA consta de 3 probas:
  •  Exame (Grupo-A)
  •  Resolucion de problemas e/ou exercicios de forma individual (Grupo-B)
  •  Estudio de caso en equipo
   •  Para superar a materia nesta modalidade de avaliación sera requisito imprescindible:
    • A asistencia presencial ao 80% das sesións practicas (Grupos-B )
    • Obter un minimo de 6 puntos sobre 10 en cada unha das tres probas. 
  • A calificación final da materia resultará da suma e ponderación do resultado das 3 probas. 
 • Modalidade de EVALUACIÓN GLOBAL consta de 1 proba global (exame) que constará de 3 partes:
   • Preguntas obxectivas (test) cun peso do 30% sobre a *calificaciÃ�*n final (Grupo-A)
   • Preguntas de resposta curta cun peso do 40% sobre a *calificaciÃ�*n final (Grupos-*B)
   • Preguntas de desenvolvemento cun peso do 30% sobre a *calificaciÃ�*n final
    • Para superar a materia nesta modalidade de *evaluaciÃ�*n *serà requisito imprescindible:
     • Obter un *mÃ�*nimo de 6 puntos sobre 10 en cada unha das 3 partes.
SEGUNDA CONVOCATORIA E SEGUINTES:
 • Modalidade de *EVALUACIÃ�*N GLOBAL (*idem primeira convocatoria)

* A *elecciÃ�*n dá *modalidade de *avaliaciÃ�*n global *supÃ�*n a renuncia *ao *dereito de seguir *avaliÃ*ndose dás actividades dá *modalidade de *avaliaciÃ�*n continua que resten e *à *cualificaciÃ�*n *obtida ata ese momento en *calquera dás *probas que *xa *tiveron lugar (*Art. 19, *Regulamento sobre a *avaliaciÃ�*n, *calificaciÃ�*n e a *calidade dá docencia (aprobado non claustro *do 18 de abril de 2023).Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000