Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Máster Universitario en Operacións e Enxeñería de Sistemas Aéreos non Tripulados
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuir e comprender os coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixináis no desenvolvemento e aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
  CB2 Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos e pouco coñecidos dentro de contextos mais amplos (ou multidisciplinares) relaccionados ca súa área de estudo
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse a complexidade de formular xuizos a partir dunha información, que sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais é éticas vinculadas a aplicación dos seus coñecementos e xuizos
  CB4 Que os estudantes sepan comunicar as súas conclusións - e os coñecementos e razóns últimas que os sustentan - a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sin ambigüidades
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido e autónomo
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Que os estudantes adquiran coñecementos xerais en enxeñaría de sistemas aéreos non tripulados
  CG2 Que os estudantes adquiran coñecementos xeráis en operacións de sistemas aéreos non triupados
  CG3 Que os estudantes adquiran as capacidades para analizar as necesidades dunha empresa no ámbito dos sistemas aéreos non tripulados e determinar a mellor solución tecnolóxica para a mesma
  CG4 Que os estudantes adquiran o coñecemento para desenvolver sistemas aéreos non tripulados ou planificar operacións específicas, dependendo das necesidades existentes e aplicar as ferramentas tecnolóxicas existentes
  CG5 Que os estudantes coñezan e sexan capaces de aplicar os principios e metodoloxías de investigación como son as búsquedas bibliográficas, a toma de datos e análise e interpretación dos mesmos, así como a presentación de conclusións, de forma clara, concisa e rigurosa
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Coñecemento sobre os principais sistemas, dos instrumentos de abordo e da estación de control dunha aeronave non tripulada, así como a súa influencia na seguridade
  CE2 Coñecemento dos principios xeomáticos, fotogramétricos e cartográficos, de navegación, aerotriangulación, interpretación e tratamento dixital de imaxes, así como das boas prácticas existentes na operación de sistemas aéreos non tripulados e sepan aplicar a normativa en vigor
  CE3 Capacidade de intervir e interaccionar con equipos técnicos na planificación con sistemas aéreos non tripulados
  CE4 Capacidade para desenvolver un proxecto técnico no ámbito da enxeñaría e das operacións con sistemas aéreos non tripulados
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedad mais xusta e igualitaria
  CT2 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega
  CT3 Sostenibilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos
  CT4 Desenvolvemento do espíritu innovador e emprendedor
  CT5 Habilidade de relacións interpersonáis
  CT6 Capacidade de traballo en equipo
  CT7 Capacidade de organización e planificación
  CT8 Capacidade de análise e síntese
  CT9 Capacidade de razoamento crítico e creatividade
  CT10 Orientación a calidade e a mellora continua
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000