Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Dirección e xestión de proxectos
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
 • saber
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
 • saber
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
 • saber
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
 • saber
 • saber facer
CG1 Capacidade para o deseño, desenvolvemento e xestión no ámbito da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as infraestruturas de *aeronavegación e calquera sistema de xestión do espazo, do tráfico e do transporte aéreo.
 • saber
 • saber facer
CG2 Planificación, redacción, dirección e xestión de proxectos, cálculo e fabricación no ámbito da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as infraestruturas de aeronavegación e calquera sistema de xestión do espazo, do tráfico e do transporte aéreo.
 • saber
 • saber facer
CG4 Verificación e Certificación no ámbito da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as infraestruturas de aeronavegación e calquera sistema de xestión do espazo, do tráfico e do transporte aéreo.
 • saber
 • saber facer
CG5 Capacidade para levar a cabo actividades de proxección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de ditames, e de asesoramento técnico en tarefas relativas á Enxeñaría Técnica Aeronáutica, de exercicio das funcións e de cargos técnicos genuinamente aeroespaciais.
 • saber
 • saber facer
CG7 Capacidade de analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas.
 • saber
 • saber facer
CG8 Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria no exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico Aeronáutico.
 • saber
 • saber facer
CE19 Coñecemento aplicado de: a ciencia e tecnoloxía dos materiais; mecánica e termodinámica; mecánica de fluídos; aerodinámica e mecánica do voo; sistemas de navegación e circulación aérea; tecnoloxía aeroespacial; teoría de estruturas; transporte aéreo; economía e produción; proxectos; impacto ambiental.
 • saber
 • saber facer
CT2 Liderado, iniciativa e espírito emprendedor
 • saber
 • saber facer
CT3 Capacidade de comunicación oral e escrita na lingua nativa
 • saber
 • saber facer
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información
 • saber
 • saber facer
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
 • saber
 • saber facer
CT6 Capacidade de comunicación interpersoal
 • saber
 • saber facer
CT8 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico
 • saber
 • saber facer
CT9 Capacidade de traballo en equipo de carácter interdisciplinar
 • saber
 • saber facer
CT10 Capacidade de tratar e actuar en situacións de conflitos e negociación
 • saber
 • saber facer
CT11 Ter motivación pola calidade con sensibilidade cara a temas do ámbito dos estudos
 • Saber estar / ser
CT12 Compromiso ético e democrático
 • Saber estar / ser
CT13 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000