Educational guide 2020_21
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grado en Ingeniería Aeroespacial
 Subjects
  Electronics and automation
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Lecturing En relación á primeira parte da materia (temas 1 a 4 indicados no apartado Contidos desta guía), ao finalizar as clases realizarase un exame no que se exporán diversas cuestións e problemas sobre os contidos desta parte da materia. Devandito exame representa un 50% da nota final da materia. A cualificación deste exame así como a súa influencia na nota final detállase no apartado “Outros comentarios sobre a Avaliación”. Os resultados de aprendizaxe son: *RA1, *RA2, *RA3 e *RA4. En relación á segunda parte da materia (temas 5 a 9 indicados no apartado Contidos desta guía), realizarase unha proba de resposta curta sobre as contidos/competencias/resultados de aprendizaxe dos GRUPOS GRANDES/AULA. Esta proba é obrigatoria e representa un 33% da nota final desta materia. A cualificación deste exame así como a súa influencia na nota final detállase no apartado “Outros comentarios sobre a avaliación”. Resultados avaliados da aprendizaxe: *RA5, *RA6 e *RA7. 83 CG1
CE17
CE18
CT1
CT3
CT6
CT8
Laboratory practical En relación á primeira parte da materia (temas 1 a 4 indicados no apartado Contidos desta guía) realizaranse unha serie de prácticas. Si resólvense correctamente todas as prácticas propostas entón a este apartado asignaráselle unha cualificación de APTO. En caso contrario asignaráselle unha cualificación de NON APTO. A cualificación de APTO neste apartado é un requisito indispensable para poder aprobar a parte da materia relativa aos temas 1 a 4 na primeira edición da acta (Maio, ver detalles no apartado de “Outros comentarios sobre a Avaliación”). Os resultados de aprendizaxe son: *RA1, *RA2, *RA3 e *RA4 En relación á segunda parte desta materia (temas 5 a 9 indicados no apartado Contidos desta guía) realizarase 1 proba sobre as contidos/competencias/resultados de aprendizaxe das clases de GRUPOS REDUCIDOS/LABORATORIO. Esta proba corresponde a un 12% da nota final desta materia. Esta proba é obrigatoria. A cualificación deste exame así como a súa influencia na nota final detállase no apartado “Outros comentarios e avaliación de Xullo”. Resultados avaliados da aprendizaxe: *RA5, *RA6 e *RA7 12 CG1
CG4
CE17
CE18
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
Autonomous problem solving En relación aos temas 1 a 4 indicados no apartado Contidos desta guía, ao longo do período de docencia desta parte da materia exporanse unha serie de exercicios e/ou problemas como actividades non presenciais. Si entréganse todos os exercicios correctamente resoltos dentro dos prazos que se indiquen nos correspondentes enunciados, a este apartado asignaráselle unha cualificación de APTO. En caso contrario asignaráselle unha cualificación de NON APTO. A cualificación de APTO neste apartado é un requisito indispensable para poder aprobar a parte da materia relativa aos temas 1 a 4 na primeira edición da acta (Maio, ver detalles no apartado de “Outros comentarios sobre a Avaliación”). Os resultados de aprendizaxe son: *RA1, *RA2, *RA3 e *RA4. En relación á segunda parte desta materia (temas 5 a 9 indicados no apartado Contidos desta guía) a realización de problemas e/ou exercicios valorarase cun máximo de 0.25 puntos na nota final. Resultados avaliados da aprendizaxe: *RA5, *RA6 e *RA7 2.5 CG1
CE17
CE18
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
Report of practices, practicum and external practices En relación á segunda parte desta materia (temas 5 a 9 indicados no apartado Contidos desta guía) un informe de prácticas permitirá avaliar a asistencia e participación activa nas clases teóricas e prácticas e nas *tutorías. Resultados avaliados da aprendizaxe: *RA5, *RA6 e *RA7 2.5 CG1
CG4
CE17
CE18
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000