Educational guide 2023_24
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Seguridade e administración de sistemas operativos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Práctica de laboratorio Realización de actividades, traballos e estudo por parte do estudiantado, de maneira autónoma, individualmente ou en grupo.As actividades que o/a estudante desenvolverá de maneira non presencial estarán orientadas principalmente á adquisición de coñecementos no ámbito profesional e investigador da Informática, e ao desenvolvemento dos proxectos e traballos solicitados, ben individualmente ou en grupo.

Avaliarase a realización de actividades de forma autónoma no laboratorio e non presencialmente. Resultados de aprendizaxe: RA01, RA02 e RA03.
60 A2
A3
A5
B1
B2
B8
C4
C9
C20
C21
D1
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
Exame de preguntas obxectivas Exame. As datas de celebración figuran no apartado de outros comentarios e segunda convocatoria. Resultados de aprendizaxe: RA01, RA02 e RA03. 40 A2
A3
A5
B1
B2
B8
C4
C9
C20
C21
D1
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA

O sistema de avaliación continua consta de dúas partes: (i) o exame de preguntas obxectivas e (ii) as prácticas de laboratorio.

(i). Exame de preguntas obxectivas

Trátase
dun exame que se fará na data prevista no calendario de exames finais
do centro. Constará de preguntas curtas ou tipo test e servirá para
avaliar os coñecementos teóricos adquiridos polo alumno.
Metodoloxía(s) aplicada(s): Exame de preguntas obxectivas.
% Calificación: 40%.
%
Mínimo: Para superar a asignatura o estudante deberá obter unha nota entre as dúas probas da asignatura superior a 5 sobre
10.
Competencias avaliadas: A2, A3, A5, B1, B2, B8, C4, C9, C20, C21, D1, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 e D13.
Resultados avaliados: R01, R02 e R03.


(ii). Prácticas de laboratorio
Consiste na entrega de todas as prácticas de laboratorio plantexadas ao longo do curso.
Metodoloxía(s) aplicada(s): Prácticas de laboratorio.
% Calificación: 60% en total (en torno a 15% cada unha delas).
%
Mínimo: Para superar a asignatura o estudante deberá obter unha nota entre as dúas probas da asignatura superior a 5 sobre 10.
Competencias avaliadas: A2, A3, A5, B1, B2, B8, C4, C9, C20, C21, D1, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 e D13.
Resultados avaliados: R01, R02 e R03.

Un
estudante que entregue calquera das prácticas de laboratorio enténdese
que se acolle ao procedemento de avaliación continua descrito
anteriormente.

Se un estudante non se presenta a algunha das probas, asignaráselle unha calificación de 0 nela.

SISTEMA DE AVALIACIÓN GLOBAL

Cando un estudante non presente ningunha das prácticas de laboratorio, enténdese que opta pola modalidade de avaliación global.

Do mesmo xeito ca no caso anterior, o sistema de avaliación global consta de dúas partes: (i) o exame de preguntas obxectivas e (ii) as prácticas de laboratorio.

(i). Exame de preguntas obxectivas
Trátase
dun exame que se fará na data prevista no calendario de exames finais
do centro. Constará de preguntas curtas ou tipo test e servirá para
avaliar os coñecementos teóricos adquiridos polo alumno.
Metodoloxía(s) aplicada(s): Exame de preguntas obxectivas.
% Calificación: 40%.
%
Mínimo: Para superar a asignatura o estudante deberá obter unha nota entre as dúas probas da asignatura superior a 5 sobre
10.
Competencias avaliadas: A2, A3, A5, B1, B2, B8, C4, C9, C20, C21, D1, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 e D13.
Resultados avaliados: R01, R02 e R03.

(ii). Prácticas de laboratorio
Suponse
que o alumno non asiste regularmente ás sesións prácticas e/ou non fai
as entregas correspondentes así que deberá someterse a un exame que se
celebrará a continuación (e no mesmo día) do exame de preguntas
obxectivas onde se avaliará a adquisición dos coñecementos prácticos
propios da materia.
Metodoloxía(s) aplicada(s): Exame de Prácticas de laboratorio.
% Calificación: 60% en total (en torno a 15% cada unha delas)
%
Mínimo: Para superar a asignatura o estudante deberá obter unha nota entre as dúas probas da asignatura superior a 5 sobre
10.
Competencias avaliadas: A2, A3, A5, B1, B2, B8, C4, C9, C20, C21, D1, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 e D13.
Resultados avaliados: R01, R02 e R03.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA AS CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA E FIN DE CARREIRA

Empregaranse
os sistemas de avaliación continua e global expostos anteriormente.
Para estas convocatorias conservaranse as notas das partes superadas na
convocatoria ordinaria.

PROCESO DE CALIFICACIÓN DAS ACTAS

En
todo caso a nota que figurará na acta será a media ponderada das notas consignadas no exame de preguntas obxetivas e na práctica de
laboratorio.

DATAS DE AVALIACIÓN

As
datas oficiais do exame das distintas convocatorias, aprobadas
oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI, atópanse publicadas na páxina
web da ESEI (https://esei.uvigo.es).

EMPREGO DE DISPOSITIVOS MÓBILES

Recórdase
a todo o alumnado a prohibición do uso de dispositivos móbiles durante
as probas de avaliación. En particular, o artigo 13.2.d) do Estatuto do
Estudiante Universitario, relativo aos deberes do estudantado
universitario, establece o deber de "Absterse do emprego ou cooperación
en procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos traballos
que se realicen ou en documentos oficiais da universidade".

CONSULTA/SOLICITUDE DE TITORIAS

As titorias poden consultarse a través da páxina persoal do profesorado, accesible a través do enderezo https://esei.uvigo.es/docencia/profesorado/.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000