Guia docente 2024_25
Escuela Superior de Ingeniería Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Enxeñaría de Sistemas de Información
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas de laboratorio Asistencia regular ao laboratorio de prácticas e participación (formulación de dúbidas sobre o traballo, etc.).

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3 e RA4.
30 A2
A4
A5
B1
B8
B9
C1
C4
C8
D6
D7
D10
D12
Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de exercicios entregables de desenvolvemento de software relacionado coas tecnoloxías e ferramentas vistas na materia.

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3 e RA4.
35 A2
A4
B1
B8
B9
C1
C4
C8
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Proxecto Desenvolvemento dun proxecto no que se aplicarán os conceptos de xestión de configuración de software tratados na materia.

Durante o tempo de duración do proxecto deberanse facer varias entregas semanais que serán avaliadas.

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3 e RA4.
35 A2
A4
A5
B1
B8
B9
C1
C4
C8
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

SISTEMA DE
AVALIACIÓN CONTINUA

PROBA 1: Prácticas de
laboratorio

Descrición: Asistencia regular ao laboratorio de prácticas e participación
(formulación de dúbidas sobre o traballo, etc.).

Metodoloxía(s) aplicada(s): Prácticas de laboratorio

% Cualificación: 30%

Competencias avaliadas: A4, A5, C1, C2, C4, D1, D4, D11, D13

Resultados previstos na materia: RA3, RA4, RA6


PROBA 2: Resolución
de problemas e/ou exercicios

Descrición: Realización de exercicios entregables de desenvolvemento de software
relacionado coas tecnoloxías e ferramentas vistas na materia.

Metodoloxía(s) aplicada(s): Resolución de problemas e/ou exercicios

% Cualificación: 35%

Competencias avaliadas: A2, A4, B1, B8, B9, C1, C4, C8, D5, D6, D7, D8, D9, D10

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3, RA4


PROBA 3: Proxecto

Descrición: Desenvolvemento dun proxecto no que se aplicarán os conceptos de xestión
de configuración de software tratados na materia.

Durante o tempo de duración do proxecto deberanse
facer varias entregas semanalmente que serán avaliadas.

Metodoloxía(s) aplicada(s): Proxecto

% Cualificación: 35%

Competencias avaliadas: A2, A4, A5, B1, B8, B9, C1, C4, C8, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3, RA4


SISTEMA DE
AVALIACIÓN GLOBAL

Procedemento para a elección da modalidade de
avaliación global:
ao longo do primeiro mes da
materia, aquel alumnado que así desexe, poderá solicitar, a través do Moovi da
materia, ser avaliado co método de avaliación global.

PROBA 1: Exame de
preguntas de desenvolvemento

Descrición: Realización de un exame con preguntas de desenvolvemento de carácter
teórico e práctico sobre los contidos da materia.

Metodoloxía(s) aplicada(s): Exame de preguntas de desenvolvemento

% Cualificación: 30%

Competencias avaliadas: A4, A5, C1, C2, C4, D1, D4, D11, D13

Resultados previstos na materia: RA3, RA4, RA6


PROBA 2: Resolución
de problemas e/ou exercicios

Descrición: Realización de exercicios entregables de desenvolvemento de software
relacionado coas tecnoloxías e ferramentas vistas na materia.

Metodoloxía(s) aplicada(s): Resolución de problemas e/ou exercicios

% Cualificación: 35%

Competencias avaliadas: A2, A4, B1, B8, B9, C1, C4, C8, D5, D6, D7, D8, D9, D10

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3, RA4


PROBA 3: Proxecto

Descrición: Desenvolvemento dun proxecto no que se aplicarán os conceptos de xestión
de configuración de software tratados na materia.

Metodoloxía(s) aplicada(s): Proxecto

% Cualificación: 35%

Competencias avaliadas: A2, A4, A5, B1, B8, B9, C1, C4, C8, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3, RA4
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN PARA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA E FIN DE CARRERA

Empregaranse os sistemas de avaliación expostos
anteriormente. Aquel alumnado que non fose avaliado durante convocatorias
previas será avaliado aplicando os criterios da avaliación global.

Respecto á avaliación continua, no caso de non
superar as “Prácticas de laboratorio” substituiranse polo “Exame de preguntas
de desenvolvemento” recollido no sistema de avaliación global. O resto das
metodoloxías de avaliación manteranse igual.

PROCESO DE
CUALIFICACIÓN DE ACTAS

En calquera das convocatorias, o alumnado deberá
superar cada unha das metodoloxías de avaliación e das probas parciais das que
se compoñen para superar a materia. Considerarase que unha metodoloxía de
avaliación está superada cando se obteña unha puntuación igual ou superior ao
50% da nota máxima da dita metodoloxía. Ademais, considerarase que unha proba
está superada cando se obteña unha puntuación igual ou superior ao 40% da nota
máxima da devandita proba. No caso de que un/ha alumno/a non supere algunha das
metodoloxías e/ou probas, asignarase un máximo de 4,9 puntos como nota final da
materia.

DATAS DE
AVALIACIÓN

As datas das probas correspondentes ao sistema de
avaliación continua se publicará no calendario de actividades, dispoñible na
páxina web da ESEI https://esei.uvigo.es/docencia/horarios/.

As datas oficiais de exame das diferentes
convocatorias, aprobadas oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI, atópanse
publicadas na páxina web da ESEI https://esei.uvigo.es/docencia/horarios/.

EMPREGO DE
DISPOSITIVOS MÓBILES

Lémbrase a todo o alumnado a prohibición do uso
de dispositivos móbiles en exercicios e prácticas, en cumprimento do artigo
13.2.d) do Estatuto do Estudante Universitario, relativo aos deberes do
alumnado universitario, que establece o deber de "Absterse da utilización
ou cooperación en procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos
traballos que se realicen ou en documentos oficiais da universidade"

CONSULTA/SOLICITUDE
DE TITORÍAS

As titorías poden consultarse a través da páxina
persoal do profesorado, accesible a través de https://esei.uvigo.es/docencia/profesorado/.

 

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000