Educational guide 2023_24
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Xestión da Configuración do Software
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario Realización dun estudo para a identificación de alternativas para as distintas ferramentas empregadas na xestión da configuración de software.

O alumnado deberá presentar e defender as conclusións do seu estudo.

Tras as sesións de presentación e defensa farase un debate moderado polo profesorado sobre o estudo entre todo o alumnado da materia.

Terase en conta a participación activa do alumnado no debate dos traballos e a capacidade do alumnado para avaliar o traballo dos/as compañeiros/as.

Resultados previstos na materia: RA3, RA4 e RA6.
20 A4
A5
C1
C2
C4
D1
D4
D11
D13
Proxecto Desenvolvemento dun proxecto no que se aplicarán os conceptos de xestión de configuración de software tratados na materia.

Durante o tempo de duración do proxecto deberanse facer varias entregas semanais que serán avaliadas.

Resultados previstos na materia: RA1, RA3, RA4, RA5 e RA6.
40 A2
B1
B9
C1
C2
C4
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D10
D12
D13
Estudo de casos Traballo no que o alumnado deberá deseñar unha proposta dun fluxo de desenvolvemento que dea soporte a un proxecto cunhas características determinadas (20% da nota).

Ademais, deberán configurar unha contorna de desenvolvemento baseado no fluxo proposto (20% da nota).

Durante a realización deste traballo contarase coa supervisión continua do profesorado e deberá facerse unha defensa final.

Resultados previstos na materia: RA2, RA3, RA4, RA5 e RA6.
40 A2
A4
A5
B1
B9
C1
C2
C4
D1
D2
D4
D7
D10
D11
D12
D13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación


SISTEMA DE AVALIACIÓN
CONTINUA

PROBA 1:
Seminario

Descrición:
Realización dun estudo para a identificación de alternativas para
as distintas ferramentas empregadas na xestión da configuración de
software.


O alumnado deberá presentar e defender as
conclusións do seu estudo.


Tras as sesións de presentación e
defensa farase un debate moderado polo profesorado sobre o estudo
entre todo o alumnado da materia.


Terase en conta a
participación activa do alumnado no debate dos traballos e a
capacidade do alumnado para avaliar o traballo dos/as compañeiros/as.


Metodoloxía(s) aplicada(s):
Seminario

% Cualificación:
20%

Competencias avaliadas:
A4, A5, C1, C2, C4, D1, D4, D11, D13

Resultados previstos na materia:
RA3, RA4, RA6


PROBA 2:
Proxecto

Descrición:
Desenvolvemento dun proxecto no que se aplicarán os conceptos de
xestión de configuración de software tratados na materia.


Durante
o tempo de duración do proxecto deberanse facer varias entregas
semanais que serán avaliadas.

Metodoloxía(s) aplicada(s):
Proxecto

% Cualificación:
40%

Competencias avaliadas:
A2, B1, B9, C1, C2, C4, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D12, D13

Resultados previstos na materia:
RA1, RA3, RA4, RA5, RA6


PROBA 3:
Estudo de casos

Descrición:
Traballo no que o alumnado deberá deseñar unha proposta dun fluxo
de desenvolvemento que dea soporte a un proxecto cunhas
características determinadas (20% da nota).


Ademais, deberán
configurar unha contorna de desenvolvemento baseado no fluxo proposto
(20% da nota).


Durante a realización deste traballo contarase
coa supervisión continua do profesorado e deberá facerse unha
defensa final.

Metodoloxía(s) aplicada(s):
Estudo de casos

% Cualificación:
40%

Competencias avaliadas:
A2, A4, A5, B1, B9, C1, C2, C4, D1, D2, D4, D7, D10, D11, D12, D13

Resultados previstos na materia:
RA2, RA3, RA4, RA5, RA6


SISTEMA DE AVALIACIÓN
GLOBAL

Procedemento para a elección da
modalidade de
avaliación
global:
Ao longo do primeiro mes
da materia, aquel alumnado que así desexe,
poderá
solicitar, a través
do Moovi da materia, ser avaliado co método de avaliación
global.

PROBA 1:
Presentación

Descrición:
Realización dun estudo para a identificación de alternativas para
as distintas ferramentas empregadas na xestión
da configuración de software.

O alumnado deberá presentar e defender as
conclusións do seu estudo.

Metodoloxía(s) aplicada(s):
Presentación

% Cualificación:
20%

Competencias avaliadas:
A4, A5, C1, C2, C4, D1, D4, D11, D13

Resultados previstos na materia:
RA3, RA4, RA6


PROBA 2:
Exame de preguntas de desenvolvemento

Descrición:
Realización dun exame con preguntas de desenvolvemento de carácter
teórico e práctico sobre os contidos da materia.

Metodoloxía(s) aplicada(s):
Exame de preguntas de desenvolvemento

% Cualificación:
40%

Competencias avaliadas:
A2, B1, B9, C1, C2, C4, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D12, D13

Resultados previstos na materia:
RA1, RA3, RA4, RA5, RA6


PROBA 3:
Estudo de casos

Descrición:
Traballo no que o alumnado deberá deseñar unha proposta dun fluxo
de desenvolvemento que dea soporte a un proxecto cunhas
características determinadas (20% da nota).

Ademais, deberán configurar unha contorna de
desenvolvemento baseado no fluxo proposto (20% da nota).

Deberá facerse unha demostración da contorna
funcional e unha defensa do mesmo.

Metodoloxía(s) aplicada(s):
Estudo de casos

% Cualificación:
40%

Competencias avaliadas:
A2, A4, A5, B1, B9, C1, C2, C4, D1, D2, D4, D7, D10, D11, D12, D13

Resultados previstos na materia:
RA2, RA3, RA4, RA5, RA6CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA E FIN DE CARRERA

Na
avaliación global empregaranse os sistemas expostos anteriormente.

Respecto
á
avaliación continua, no caso de non superar as “Seminario”
substituiranse polo “Presentación” recollido
no sistema de avaliación global. O resto das metodoloxías de
avaliación manteranse igual.


PROCESO DE
CUALIFICACIÓN
DE ACTAS

En calquera das convocatorias, o alumnado deberá
superar cada unha das metodoloxías de avaliación e das probas
parciais das que se compoñen para superar a materia. Considerarase
que unha metodoloxía de avaliación está superada cando se obteña
unha puntuación igual ou superior ao 50% da nota máxima da dita
metodoloxía. Ademais, considerarase que unha proba está superada
cando se obteña unha puntuación igual ou superior ao 40% da nota
máxima da devandita proba. No caso de que un/ha alumno/a non supere
algunha das metodoloxías e/ou probas, asignarase un máximo de 4,9
puntos como nota final da materia.


DATAS DE AVALIACIÓN

As datas das probas correspondentes ao sistema
de avaliación
continua se publicará no calendario de actividades, dispoñible na
páxina web da
ESEI https://esei.uvigo.é/docencia/horarios/.

As datas oficiais de exame das diferentes
convocatorias, aprobadas oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI,
atópanse publicadas na páxina
web da ESEI https://esei.uvigo.é/docencia/horarios/.


EMPREGO DE
DISPOSITIVOS M
ÓBILES

Lémbrase a todo o alumnado a prohibición do
uso de dispositivos móbiles
en exercicios e prácticas, en cumprimento do artigo
13.2.d)
do Estatuto do
Estudante
Universitario, relativo aos deberes do
alumnado universitario, que establece o deber de "Absterse da
utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos nas probas
de avaliación, nos traballos que se realicen ou en documentos
oficiais da universidade"


CONSULTA/SOLICITUDE DE
TITORÍAS

As titorías
poden consultarse a través
da páxina
persoal do profesorado, accesible a través
de
https://esei.uvigo.é/docencia/profesorado/.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000