Guia docente 2019_20
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Centros de datos
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • Saber estar / ser
CG1 Capacidade para concebir, redactar, organizar, planificar, desenvolver e asinar proxectos no ámbito da enxeñaría en informática que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos , a concepción, o desenvolvemento ou a explotación de sistemas, servizos e aplicacións informáticas.
 • saber
 • saber facer
CG2 Capacidade para dirixir as actividades obxecto dos proxectos do ámbito da informática de acordo cos coñecementos adquiridos.
 • Saber estar / ser
CG3 Capacidade para deseñar, desenvolver, avaliar e asegurar a accesibilidade, ergonomía, usabilidade e seguridade dos sistemas, servizos e aplicacións informáticas, así como da información que xestionan.
 • saber
 • Saber estar / ser
CG4 Capacidade para definir, avaliar e seleccionar plataformas hardware e software para o desenvolvemento e a execución de sistemas, servizos e aplicacións informáticas, de acordo cos coñecementos adquiridos.
 • saber
 • saber facer
CG5 Capacidade para concebir, desenvolver e manter sistemas, servizos e aplicacións informáticas empregando os métodos da enxeñería de software como instrumento para o aseguramento de sua calidade, de acordo cos coñecementos adquiridos.
 • Saber estar / ser
CG6 Capacidad para concebir e desenvolver sistemas ou arquitecturas informáticas centralizadas ou distribuidas integrando hardware, software e redes de acordo cos coñecementos adquiridos.
 • saber
 • Saber estar / ser
CG7 Capacidade para coñecer, comprender e aplicar a lexislación necesaria durante o desenvolvemento da profesión de Enxeñeiro Técnico en Informática e manexar especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
 • saber
 • Saber estar / ser
CG9 Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, autonomía e creatividade. Capacidade para saber comunicar e transmitir os coñecementos, habilidades e destrezas da profesión de Enxeñeiro Técnico en Informática.
 • Saber estar / ser
CG11 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas, comprendendo a responsabilidade ética e profesional da actividade de Enxeñeiro Técnico en Informática.
 • saber
CE7 Capacidade para deseñar, desenvolver, seleccionar e avaliar aplicacións e sistemas informáticos, asegurando a súa fiabilidade, seguridade e calidade, conforme aos principios éticos e á lexislación e normativa vixente
 • saber
 • saber facer
CE8 Capacidade para planificar, concibir, despregar e dirixir proxectos, servizos e sistemas informáticos en tódolos ámbitos, liderando a súa posta en marcha e mellora continua e valorando o seu impacto económico e social
 • saber
 • saber facer
CE10 Capacidade para elaborar o pliego de condicións técnicas dunha instalación informática que cumpra os estándares e normativas vixentes
 • saber
 • saber facer
CE14 Capacidade para analizar, deseñar, construír e manter aplicacións de forma robusta, segura e eficiente, elixindo o paradigma e as linguaxes de programación máis axeitadas
 • saber
 • saber facer
CE19 Coñecemento e aplicación das ferramentas necesarias para o almacenamento, procesamento e acceso aos Sistemas de información, incluídos os baseados en web
 • saber
 • saber facer
CE21 Coñecemento e aplicación dos principios fundamentais e técnicas básicas dos sistemas intelixentes e a súa aplicación práctica
 • saber
 • saber facer
CE25 Capacidade para desenvolver, manter e avaliar servizos e sistemas software que satisfagan todos os requisitos do usuario e se comporten de forma fiable e eficiente, sexan asequibles de desenvolver e manter e cumpran normas de calidade, aplicando as teorías, principios, métodos e prácticas da Enxeñería do Software
 • saber
 • saber facer
CE26 Capacidade para valorar as necesidades do cliente e especificar os requisitos software para satisfacer estas necesidades, reconciliando obxectivos en conflito mediante a procura de compromisos aceptables dentro das limitacións derivadas do custo, do tempo, da existencia de sistemas xa desenvolvidos e das propias organizacións
 • saber
 • saber facer
CE27 Capacidade de dar solución a problemas de integración en función das estratexias, estándares e tecnoloxías dispoñibles
 • saber
 • saber facer
CE28 Capacidade de identificar e analizar problemas e deseñar, desenvolver, implementar, verificar e documentar solucións software sobre a base dun coñecemento axeitado das teorías, modelos e técnicas actuais
 • saber
 • saber facer
CE29 Capacidade de identificar, avaliar e xestionar os riscos potenciais asociados que puidesen presentarse
 • saber
 • saber facer
CE30 Capacidade para deseñar solucións apropiadas nun ou máis dominios de aplicación utilizando métodos da enxeñería do software que integren aspectos éticos, sociais, legais e económicos
 • saber
 • saber facer
CE31 Capacidade para comprender a contorna dunha organización e as súas necesidades no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións
 • saber
 • saber facer
CE32 Capacidade para seleccionar, deseñar, despregar, integrar, avaliar, construír, xestionar, explotar e manter as tecnoloxías de hardware, software e redes, dentro dos parámetros de custo e calidade adecuados
 • saber
 • saber facer
CE33 Capacidade para empregar metodoloxías centradas no usuario e a organización para o desenvolvemento, avaliación e xestión de aplicacións e sistemas baseados en tecnoloxías da información que aseguren a accesibilidade, ergonomía e usabilidade dos sistemas
 • saber
 • saber facer
CE34 Capacidade para seleccionar, deseñar, despregar, integrar e xestionar redes e infraestruturas de comunicacións nunha organización
 • saber
 • saber facer
CE35 Capacidade para seleccionar, despregar, integrar e xestionar sistemas de información que satisfagan as necesidades da organización, cos criterios de custo e calidade identificados
 • saber
 • saber facer
CE36 Capacidade de concibir sistemas, aplicacións e servizos baseados en tecnoloxías de rede, incluíndo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servizos interactivos e computación móbil
 • saber
 • saber facer
CE37 Capacidade para comprender, aplicar e xestionar a garantía e seguridade dos sistemas informáticos
 • saber
 • saber facer
CT1 I1: Capacidade de análise, síntese e avaliación
 • Saber estar / ser
CT2 I2: Capacidade de organización e planificación
 • Saber estar / ser
CT3 I3: Comunicación oral e escrita na lingua nativa
 • Saber estar / ser
CT5 I5: Capacidade de abstracción: capacidade de crear e utilizar modelos que reflictan situacións reais
 • Saber estar / ser
CT7 I7: Capacidade de buscar, relacionar e estruturar información proveniente de diversas fontes e de integrar ideas e coñecementos
 • Saber estar / ser
CT8 I8: Resolución de problemas
 • Saber estar / ser
CT9 I9: Capacidade de tomar decisións
 • Saber estar / ser
CT10 I10: Capacidade para argumentar e xustificar loxicamente as decisións tomadas e as opinións
 • Saber estar / ser
CT11 P1: Capacidade de actuar autonomamente
 • Saber estar / ser
CT12 P2: Capacidade de traballar en situacións de falta de información e/ou baixo presión
 • Saber estar / ser
CT13 P3: Capacidade de integrarse rapidamente e traballar eficientemente en equipos unidisciplinares e de colaborar nun entorno multidisciplinar
 • Saber estar / ser
CT15 P5: Capacidade de relación interpersoal
 • Saber estar / ser
CT16 S1: Razoamento crítico
 • Saber estar / ser
CT18 S3: Aprendizaxe autónoma
 • Saber estar / ser
CT19 S4: Adaptación a novas situacións
 • Saber estar / ser
CT20 S5: Creatividade
 • Saber estar / ser
CT21 S6: Liderado
 • Saber estar / ser
CT22 S7: Ter iniciativa e ser resolutivo
 • Saber estar / ser
CT24 S9: Ter motivación pola calidade e a mellora continua
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000