Guia docente 2019_20
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Redes de computadoras II
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
CG6 Capacidad para concebir e desenvolver sistemas ou arquitecturas informáticas centralizadas ou distribuidas integrando hardware, software e redes de acordo cos coñecementos adquiridos.
 • saber
CG8 Coñecemento das materias básicas e tecnoloxías, que capaciten para a aprendizaxe e desenvolvemento de novos métodos e tecnoloxías, así como as que lles doten dunha gran versatilidade para adaptarse a novas situacións.
 • saber
CE5 Coñecemento da estrutura, organización, funcionamento e interconexión dos sistemas informáticos, os fundamentos da súa programación, e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñería
 • saber facer
CE17 Coñecemento e aplicación das características, funcionalidades e estrutura dos Sistemas Distribuídos, as Redes de Computadores e Internet e deseñar e implementar aplicacións baseadas nelas
 • saber
 • saber facer
CE19 Coñecemento e aplicación das ferramentas necesarias para o almacenamento, procesamento e acceso aos Sistemas de información, incluídos os baseados en web
 • saber
 • saber facer
CE26 Capacidade para valorar as necesidades do cliente e especificar os requisitos software para satisfacer estas necesidades, reconciliando obxectivos en conflito mediante a procura de compromisos aceptables dentro das limitacións derivadas do custo, do tempo, da existencia de sistemas xa desenvolvidos e das propias organizacións
 • saber
 • saber facer
CE27 Capacidade de dar solución a problemas de integración en función das estratexias, estándares e tecnoloxías dispoñibles
 • saber
 • saber facer
CE29 Capacidade de identificar, avaliar e xestionar os riscos potenciais asociados que puidesen presentarse
 • saber
CE31 Capacidade para comprender a contorna dunha organización e as súas necesidades no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións
 • saber
 • saber facer
CE32 Capacidade para seleccionar, deseñar, despregar, integrar, avaliar, construír, xestionar, explotar e manter as tecnoloxías de hardware, software e redes, dentro dos parámetros de custo e calidade adecuados
 • saber
 • saber facer
CE34 Capacidade para seleccionar, deseñar, despregar, integrar e xestionar redes e infraestruturas de comunicacións nunha organización
 • saber
 • saber facer
CE35 Capacidade para seleccionar, despregar, integrar e xestionar sistemas de información que satisfagan as necesidades da organización, cos criterios de custo e calidade identificados
 • saber
 • saber facer
CE36 Capacidade de concibir sistemas, aplicacións e servizos baseados en tecnoloxías de rede, incluíndo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servizos interactivos e computación móbil
 • saber
 • saber facer
CE37 Capacidade para comprender, aplicar e xestionar a garantía e seguridade dos sistemas informáticos
 • saber
 • saber facer
CT1 I1: Capacidade de análise, síntese e avaliación
 • Saber estar / ser
CT2 I2: Capacidade de organización e planificación
 • Saber estar / ser
CT3 I3: Comunicación oral e escrita na lingua nativa
 • Saber estar / ser
CT5 I5: Capacidade de abstracción: capacidade de crear e utilizar modelos que reflictan situacións reais
 • Saber estar / ser
CT7 I7: Capacidade de buscar, relacionar e estruturar información proveniente de diversas fontes e de integrar ideas e coñecementos
 • Saber estar / ser
CT8 I8: Resolución de problemas
 • Saber estar / ser
CT9 I9: Capacidade de tomar decisións
 • Saber estar / ser
CT10 I10: Capacidade para argumentar e xustificar loxicamente as decisións tomadas e as opinións
 • Saber estar / ser
CT11 P1: Capacidade de actuar autonomamente
 • Saber estar / ser
CT12 P2: Capacidade de traballar en situacións de falta de información e/ou baixo presión
 • Saber estar / ser
CT13 P3: Capacidade de integrarse rapidamente e traballar eficientemente en equipos unidisciplinares e de colaborar nun entorno multidisciplinar
 • Saber estar / ser
CT15 P5: Capacidade de relación interpersoal
 • Saber estar / ser
CT16 S1: Razoamento crítico
 • Saber estar / ser
CT18 S3: Aprendizaxe autónoma
 • Saber estar / ser
CT19 S4: Adaptación a novas situacións
 • Saber estar / ser
CT20 S5: Creatividade
 • Saber estar / ser
CT21 S6: Liderado
 • Saber estar / ser
CT22 S7: Ter iniciativa e ser resolutivo
 • Saber estar / ser
CT24 S9: Ter motivación pola calidade e a mellora continua
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000