Guia docente 2019_20
E. S. de Ingeniería Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Dereito: Fundamentos éticos e xurídicos das TIC
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Exame parcial da primeira metade do temario, que será eliminatorio para os alumnos que obteñan polo o menos unha nota de 5 sobre 10. E un exame final de todo ou da segunda metade do temario. Ambos os exames constarán de 20 preguntas tipo test e unha pregunta longa que avaliarán os contidos teóricos correspondentes a sesión maxistral. Terase en conta a caligrafía, presentación e faltas de ortografía. A pregunta longa terá un valor de 2 puntos sobre 10, e a parte tipo test de 8 sobre 10. Para poder obter un 5 é necesario ter correctamente contestadas alomenos 13 preguntas do test. As preguntas incorrectas non restan puntuación.
A data do exame final é a aprobada pola Xunta de Centro da ESEI e atópase publicada na páxina web http://www.esei.uvigo.es/index.php?id=29.
Avaliaranse os seguintes resultados de aprendizaxe: Rap.1, Rap.2, Rap.3, Rap.4, Rap.6, Rap.7, Rap.9
60 CB1
CG7
CG11
CG12
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE24
CE30
CE31
CT3
CT10
CT16
CT17
Exame de preguntas obxectivas Realizaranse dous exames parciais tipo test sobre un caso práctico que avaliará os coñecementos obtidos nas prácticas de laboratorio. Os alumnos que non obteñan unha cualificación de polo menos 5 sobre 10 en ambos os exames realizarán un exame final escrito que constará de 10 preguntas tipo test sobre un caso práctico e que avaliará os coñecementos obtidos nas prácticas de laboratorio. Cada Pregunta terá un valor de 1 punto
A data do exame final é a aprobada pola Xunta de Centro da ESEI e atópase publicada na páxina web http://www.esei.uvigo.es/index.php?id=29.
Avaliaranse os seguintes resultados de aprendizaxe: Rap.2, Rap.5, Rap.6, Rap.7, Rap.8.
25 CB3
CG7
CG12
CE6
CE7
CE9
CE10
CE24
CE30
CE31
CT3
CT7
CT8
CT10
CT16
Presentación Valorarase tanto o traballo como a súa exposición. Para iso teranse en conta os seguintes aspectos:
1.- Non se admitirán traballos total ou parcialmente copiados. Terán esta consideración os traballos que consistan ou inclúan a edición dos contidos de páxinas web. Esta actuación equivale a copiar nun exame.
2.- Os traballos deben realizarse en grupos de de tres persoas (excepcionalmente por razóns xustificadas poderán ser de 2).
3.- A estrutura do traballo será a seguinte:
- Índice
- Introdución, na que se expoña a problemática que se pretende abordar e os obxectivos que se perseguen co mesmo. (Facilitarase ao alumnado unha lista de posibles temáticas).
- Contido. No hanse de integrar, por unha banda, as fontes bibliográficas e informativas que se manexaron, así como calquera outra utilizada: enquisas, entrevistas, etc. e, por outro, as conclusións que como froito do anterior obtivéronse.
- Conclusións críticas ou Valoración persoal. Neste apartado débese reflexionar sobre o ámbito tecnolóxico, a norma ou normas obxecto de estudo e a súa eficacia social (adecuación dos medios normativos á finalidade perseguida por esa norma) e a súa xustiza ou inxustiza de acordo cos valores axiológicos recolleitos na Constitución española, así como coa ética privada dos autores do traballo.
- Bibliografía. Neste apartado debe distinguirse a bibliografía manexada doutras fontes informativas consultadas por exemplo páxinas web, medios de comunicación, etc. Tamén se incluirá de forma separada as referencia ás normas de ordenamento español que se manexaron.
4.- Extensión máxima 30 páxinas.
5.- Os traballos serán presentados en folios tamaño DIN A 4, letra arial 12 e a espazo e medio.
Avaliaranse os seguintes resultados de aprendizaxe: Rap. 1, Rap. 3 y Rap 6.
15 CB3
CG11
CT3
CT7
CT8
CT10
CT16
CT17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS: 
O sistema de avaliación anterior é válido para o alumnado asistente, que deberá asistir ao 85% das clases. Será necesario ademais que o alumnado suba unha foto tipo carné, na que se lle poida recoñecer e identificar, ao seu perfil da plataforma  FAITIC a principio de curso.

ALUMNOS QUE NON SE ACOLLAN Ao SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA E SEGUNDA CONVOCATORIA E SEGUINTES (xullo e fin de carreira):
Avaliación de competencias para os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continuada: Proba obxectiva consistente nun exame final da materia, cunha parte práctica e outra teórica:
- A parte teórica cun exame de 20 preguntas tipo test e unha pregunta longa que avaliarán os contidos teóricos correspondentes a sesión maxistral. A pregunta longa terá un valor de 2 puntos sobre 10, e pártea tipo test de 8 sobre 10. Para poder obter un 5 é necesario ter correctamente contestadas ao menos 13 preguntas do test. As preguntas incorrectas non restan puntuación.
- A parte práctica avaliarase cun exame final escrito que constará de 10 preguntas tipo test sobre un caso práctico e que avaliará os coñecementos obtidos nas prácticas de laboratorio. Cada Pregunta terá un valor de 1 punto.
Segunda convocatoria : A adquisición de competencias na segunda convocatoria avaliarase a través dunha proba obxectiva consistente nun exame final da materia, con dous partes (teórica e práctica), que serán avaliadas co mesmo sistema que para os non asistentes. 
As datas de exame da segunda convocatoria e da convocatoria fin de carreira son as aprobadas pola Xunta de Centro da  ESEI e atópanse publicasen na páxina web http://www.esei.uvigo.es.
Avaliaranse aos seguintes resultados de aprendizaxe: Rap.1, Rap.2, Rap. 3, Rap.4, Rap.5, Rap 6, Rap.7, Rap.8 e Rap. 9 e as seguintes competencias: CB1, CB3,  CG7,  CG11,  CG12, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE24, CE30, CE31,  CT3,  CT7,  CT8,  CT10,  CT16 e  CT17.

EMPREGO DE DISPOSITIVOS   MÓBILES
Lémbrase ao alumnado a prohibición de uso de dispositivos móbiles ou computadores portátiles durante as probas de exame en cumprimento do artigo 13.2.d) do Estatuto do Estudante Universitario, relativo aos deberes do estudantado universitario, que establece ou deber de "Absterse da utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos traballos que se realicen ou en documentos oficiais da universidade".
Tampouco se poderán utilizar teléfonos móbiles durante o desenvolvemento das clases.

As datas de exame da segunda convocatoria e da convocatoria fin de carreira son as aprobadas pola Xunta de Centro da ESEI e atópanse publicasen na páxina web http://www.esei.uvigo.es.
Avaliaranse aos seguintes resultados de aprendizaxe: Rap.1, Rap.2, Rap. 3, Rap.4, Rap.5, Rap 6, Rap.7, Rap.8 e Rap. 9 e as seguintes competencias: CB1, CB3, CG7, CG11, CG12, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE24, CE30, CE31, CT3, CT7, CT8, CT10, CT16 e CT17.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000