Educational guide 2022_23
Facultade de Educación e Traballo Social
Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Type CG Code General Competences
  CG1
  CG2
  CG3
  CG4
  CG5
Type CE Code Specific Competences
  CE1
  CE2
  CE3
  CE4
  CE5
  CE6
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 Transmitir con eficacia o coñecemento obtido, de forma oral e escrita, utilizando os recursos persoais e apoiándose nas tecnoloxías da información e a comunicación
  CT2 Deseñar proxectos de forma autónoma
  CT3 Traballar en grupo e desenvolver actitudes de participación e colaboración.
  CT4 Propoñer iniciativas e adaptarse a situacións diversas con flexibilidade
  CT5 Xerar propostas innovadoras e competitivas na investigación
  CT6 Actuar con coherencia, responsabilidade e rigor, mantendo un compromiso ético
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000