Guia docente 2021_22
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Traballo Social
 Materias
  Socioloxía aplicada ao traballo social
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola **COVID- 19, a Universidade establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dunha maneira mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes **DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen: Todas

* Metodoloxías docentes que se modifican: Ningún

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (**titorías): As sesións de **titorización poderán realizarse por medios **telemáticos (correo electrónico, videoconferencia, foros de **FAITIC, ...) baixo a modalidade de concertación previa.

* Modificacións (procederse) dos contidos a impartir: Non hai modificacións

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe: Non hai modificacións

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas: Non hai modificacións
Proba **XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...

* Probas pendentes que se manteñen: Non hai modificacións
Proba **XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...

* Probas que se modifican: Non hai modificacións
[Proba anterior] =&*amp;**gt; [Proba nova]

* Novas probas Non hai modificacións

* Información adicional
No caso de activarse a actividade docente non presencial, esta impartirase mediante Campus Remoto e preverase así mesmo o uso da plataforma de **teledocencia **Faitic como reforzo e sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do alumnado aos contidos docentes.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000